عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20721
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/2/8
  • دستگاه مجری:[وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي][شوراي فرهنگ عمومي]
مصوبه‌‌ شماره 1275/95/دش شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تاریخ 1395/01/29

مصوبه انتخاب يك عضو جديد در شوراي فرهنگ عمومي (مصوب جلسه 774 مورخ 1394/11/20 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ـ شوراي فرهنگ عمومي
مصوبه «انتخاب يك عضو جديد در شوراي فرهنگ عمومي» كه در جلسه 774 مورخ 1394/11/20 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و بنا به پيشنهاد مورخ 1394/10/1 معاون رئيس‌جمهور در امور زنان و خانواده به تصويب رسيده است، به شرح ذيل براي اجراء ابلاغ مي‌شود:
«ـ معاون رئيس‌جمهور در امور زنان و خانواده به عنوان عضو جديد در شوراي فرهنگ عمومي انتخاب مي‌شود».
رئيس‌جمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي ـ حسن روحاني