عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20710
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/1/25
مصوبه‌‌ شماره 873/94/7 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1394/04/08

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه شماره 873/94/7 ـ 1394/4/8

شماره پرونده 1351 ـ 1/3 ـ 93
سؤال
1ـ در صورتيکه در راي بدوي خوانده محکوم شده باشد و خوانده نسبت به اين راي تجديدنظرخواهي کند اما در مرحله تجديدنظر، خواهان (تجديدنظر خوانده) از د