عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20710
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/1/25
مصوبه‌‌ شماره 994/94/7 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1394/4/21

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه شماره 994/94/7 ـ 1394/4/21

شماره2894/94/7 1394/10/22
شماره پرونده 372 ـ 1/186 ـ 94
سؤال
1ـ آيا دادگاهي كه پس از رضايت اولياء دم در مورد جنبه عمومي جرم مباشر، تعيين تكليف مي‌نمايد، مي‌تواند در مورد مجازات معاون در جرم نيز با استناد به تبصره 2 ماده 127 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392 بدون تقاضاي معاون جرم، اعمال تخفيف نمايد يا نياز به تقاضاي معاون جرم دارد؟
2ـ آيا معاون جرم جهت استفاده از تخفيف مذكور در ماده 127وتبصره 2 آن بايد رضايت اولياء دم را جلب نمايد، يا بدون رضايت اولياء دم هم دادگاه مي‌تواند در مورد معاون اعمال تخفيف نمايد؟
نظريه شماره 994/94/7 ـ 1394/4/21
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
1ـ نظر به اينكه برابر بند ت ماده 127 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، مجازات معاون درجرم، تابع مجازات جرم ارتكابي از سوي مباشر جرم ميباشد، بنابراين و با لحاظ تبصره 2 ماده فوق‌الذكر در فرض سؤال كه به لحاظ رضايت اولياي دم، اجراي قصاص در خصوص مباشر جرم منتفي شده است و دادگاه مطابق ماده 612 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 بايد درخصوص تعزير مباشر جرم تعيين تكليف نمايد، در خصوص تعزير معاون جرم مزبور نيز همانند مباشر جرم (قاتل عمدي) بايد مطابق قانون تعيين تکليف نمايد و در اين خصوص نيازي به تقاضاي معاون در قتل عمدي نميباشد.
2ـ اعمال تبصره 2 ماده 127 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392 در خصوص معاون جرم كه بر اساس بند «ت» اين ماده بر مبناي ميزان مجازات قانوني جرم ارتكابي از سوي مباشر (موضوع ماده 612 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375) صورت ميگيرد، به معناي اعمال تخفيف در مجازات معاون نميباشد تا نيازي به وجود جهات مخففه و از جمله ضرورت اخذ رضايت اولياء دم از سوي معاون در قتل عمدي داشته باشد.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه