عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20710
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/1/25
  • دستگاه مجری:[بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران][سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور][وزارت جهاد كشاورزي][وزارت صنعت، معدن و تجارت]
مصوبه‌‌ شماره 4181/52992 هيئت وزيران در تاریخ 1395/01/21

اصلاح بند (1) و بند (3) تصويب‌نامه شماره 3410/ت52992هـ مورخ 1395/1/18

وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
نظر به اينكه در بند (1) تصويب‌نامه شماره 3410/ت52992هـ مورخ 1395/1/18 عبارت «معادل پنجاه و دو هزار ميليارد (52.000.000.000.000) ريال تسهيلات مطابق جدول پيوست كه تأييدشده به مهر دفتر هيأت دولت است،» به صورت عبارت «معادل چهل و چهارهزار و ششصد ميليارد (44.600.000.000.000) ريال تسهيلات مطابق جدول پيوست كه تأييدشده به مهر دفتر هيأت دولت است،» و در بند (3) تصويب‌نامه يادشده عبارت «براي ساير متقاضيان» به صورت عبارت «براي كليه مصارف» تحرير شده است، مراتب براي اصلاح اعلام مي‌شود.
دبير هيأت دولت ـ محسن حاجي ميرزايي


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه