عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20710
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/1/25
  • دستگاه مجری:[وزارت امور اقتصادي و دارايي][سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور][وزارت صنعت، معدن و تجارت]
مصوبه‌‌ شماره 4607/ت52561هـ هيئت وزيران در تاریخ 1395/1/22

تصويب‌نامه در خصوص ترتيب اعمال حساب موضوع مابه‌التفاوت ارزش سهام و ساير حقوق و امتيازات و تعهدات مربوط در شركت‌هاي فولاد مباركه و فولاد خوزستان

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور
هيأت وزيران در جلسه 1395/1/18 به پيشنهاد شماره 167910/60 مورخ 1394/8/4 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصول يکصد و سي و چهارم و يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب کرد:
ترتيب اعمال حساب موضوع مابه‌التفاوت ارزش سهام و ساير حقوق و امتيازات و تعهدات مربوط در شرکت‌هاي فولاد مبارکه و فولاد خوزستان متعلق به سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران که به استناد بند (ت) تبصره (8) قانون بودجه سال 1384 کل کشور واگذار و ارزش آن طي تصويب‌نامه شماره 104399/ت38037هـ مورخ 1388/5/24 مشخص شده است با بدهي آن سازمان و شرکتهاي وابسته و تابعه آن به دولت به شکل زير براساس بند يادشده و رعايت قوانين مربوط صورت ميپذيرد:
«مبالغ به ميليارد ريال»
رديف
نام شرکت
بدهي (30%) سود ابرازي سال 1383
اقساط تسهيلات طرح‌هاي عمراني
بدهي مالياتي
جمع
1
سازمان توسعه و نوسازي
معادن و صنايع معدني ايران
563
187
0
750
2
شرکت ملي فولاد ايران
0
472
318
790
3
شرکت تهيه و توليد
مواد معدني ايران
0
533
0
533
جمع
563
192ر1
318
073ر2
معاون اول رئيس‎جمهور ـ اسحاق جهانگيري