عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20710
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/1/25
  • دستگاه مجری:[وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي][سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور][وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي ]
مصوبه‌‌ شماره 5202/ت53006هـ هيئت وزيران در تاریخ 1395/1/23

تصويب‌نامه در خصوص داروهاي مشمول تعهدات دارويي سازمان‌هاي بيمه‌گر

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور
هيأت وزيران در جلسه 1395/1/15 به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و تأييد شوراي عالي بيمه سلامت كشور و به استناد بند (10) قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور ـ مصوب 1373ـ و بند (هـ) ماده (38) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1389ـ تصويب كرد:
1ـ داروهاي زير مشمول تعهدات دارويي سازمان‌هاي بيمه‌گر قرار مي‌گيرند:
الف ـ كارتريج انسولين 30/70، رگولار (R) و ايزوفان (N) به همراه قلم تزريق حداكثر هر دو سال يك عدد و ماهانه ده عدد سر سوزن مختص تزريق با قلم انسولين با فرانشيز (10%) و به شرط توليد داخل و عدم افزايش قيمت تا دو سال.
ب ـ داروي ژل ديلتيازم (2%) به شرط توليد داخل و عدم افزايش قيمت تا دو سال.
پ ـ داروي آلتپليز به شرط تجويز در بيمارستان و در درمان سكته حاد ايسكميك مغزي توسط متخصص مغز و اعصاب و رعايت شرايط راهنماي طبابت باليني و عدم افزايش قيمت تا دو سال.
ت ـ داروي رتپليز به شرط تجويز در بيمارستان و در درمان سكته حاد قلبي و براساس راهنماي طبابت باليني مصوب و عدم افزايش قيمت تا دو سال.
ث ـ داروي سرترالين به شرط توليد داخل.
2ـ شرط تعهد بيمه‌اي داروي ريتوكسيمب به شرط پرونده‌اي و تجويز توسط پزشك متخصص بيماري‌هاي خون و انكولوژي و راديوتراپي در درمان لنفوم غيرهوجكين (NHL) و تجويز توسط متخصص پوست و فوق تخصص روماتولوژي در درمان پمفيگوس و تجويز توسط متخصص مغز و اعصاب در بيماران اسكلروز چندگانه (MS) مبتلا به نوروميليت چشمي (نشانگان دويك) (Devics Syndrome) Neuromyelitis Optica و درمان رد پيوند حاد با واسطه آنتي بادي (AMR) با سهم سازمان (90%) با ارايه گايد لاين انجمن نفرولوژي تغيير مي‌يابد.
معاون اول رئيس‎جمهور ـ اسحاق جهانگيري