عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20699
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/1/11
مصوبه‌‌ شماره 1004/94/7 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1394/4/22

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه شماره 1004/94/7 ـ 1394/4/22

شماره پرونده 554 ـ 16/9 ـ 94
سؤال
با توجه به ماده 12 قانون حمايت خانواده مصوب سال 1391و توجهاً به اينكه ترك انفاق در ماده 53 اين قانون جرم انگاري گرديده، آيا در خصوص شكايت ترك انفاق زوجه مي‌تواند در محل سكونت خود (كه غير از محل زندگي مشترك است) طرح شكايت كند يا خير؟
نظريه شماره 1004/94/7 ـ 1394/4/22
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
ماده 12 قانون حمايت خانواده مصوب 1391، صرفاً ناظر به دعاوي مورد اشاره در ماده 4 قانون مذکور است که زوجه ميتواند در محل سکونت خود عليه زوج در دادگاه خانواده طرح دعوا نمايد. در مورد شکايت کيفري ترک انفاق، طبق عمومات آئين دادرسي کيفري، مرجع قضايي محل وقوع جرم، صلاحيت دارد.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه