عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20698
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/1/10
  • دستگاه مجری:[وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي][وزارت امور اقتصادي و دارايي][وزارت نيرو][وزارت نفت][سازمان حفاظت محيط زيست][سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور][وزارت جهاد كشاورزي][وزارت صنعت، معدن و تجارت][وزارت راه و شهرسازي][وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي ][وزارت ورزش و جوانان ][وزارت کشور]
مصوبه‌‌ شماره 171324/52062 هيئت وزيران در تاریخ 1394/12/27

اصلاح جزء (ب) بند (1) تصويب‌نامه شماره 159005/ت52062هـ مورخ 1394/12/3 موضوع اصلاح آيين‌نامه اجرايي تبصره (20) قانون بودجه سال 1394 كل كشور

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ـ وزارت كشور
وزارت نفت ـ وزارت نيرو ـ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت راه و شهرسازي
وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
وزارت جهادكشاورزي ـ وزارت ورزش و جوانان ـ سازمان حفاظت محيط‌زيست
نظر به اينکه در جزء (ب) بند (1) تصويب‌نامه شماره 159005/ت52062هـ مورخ 1394/12/3 موضوع اصلاح آيين‌نامه اجرايي تبصره (20) قانون بودجه سال 1394 كل كشور، عبارت «و به انتهاي بند يادشده عبارت» شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران موظف است ماليات و عوارض ارزش افزوده سوخت نيروگاهي را براساس ترتيبات مواد (21) و (39) قانون ماليات بر ارزش افزوده به حساب‌هاي ذي‌ربط واريز نمايد. «اضافه مي‌شود» به اشتباه تحرير شده است، مراتب براي اصلاح اعلام مي‌شود.
دبير هيأت دولت ـ محسن حاجي ميرزايي


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه