عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20698
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/1/10
  • دستگاه مجری:[وزارت امور اقتصادي و دارايي][وزارت نيرو][سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور][وزارت صنعت، معدن و تجارت][وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي ][وزارت کشور]
مصوبه‌‌ شماره 171349/ت52137هـ هيئت وزيران در تاریخ 1394/12/26

تصويب‌نامه درخصوص اصلاح سهام واگذارشده برخي از شركتها به سهام عدالت

وزارت اموراقتصادي و دارايي ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت نيرو ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي ـ وزارت کشور
سازمان مديريت و برنامه¬ريزي کشور
هيأت وزيران در جلسه 1394/12/26 به پيشنهاد شماره 62782 مورخ 1394/4/10 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب کرد:
1ـ با توجه به كاهش (10) درصدي سهام قابل تخصيص توسط هيأت واگذاري در 1388/1/24، ميزان سهام بانک ملت واگذار شده به طرح سهام عدالت (موضوع بند (1) مصوبه شماره 123 مورخ 1386/7/17 و رديف (7) جدول پيوست مصوبه يادشده ستاد مرکزي توزيع سهام عدالت و مصوبه شماره 141 مورخ 1387/5/22 ستاد مذکور) به (30) درصد اصلاح مي‌شود.
2ـ با توجه به اينكه طي قرارداد 1386/1/18، معادل (20) درصد از سهام شرکت ملي صنايع مس ايران به سهام عدالت منتقل گرديده است، سهام واگذار شده شرکت يادشده به طرح سهام عدالت، موضوع بند (1) مصوبه شماره 115 مورخ 1385/8/10 ستاد مرکزي توزيع سهام عدالت (رديف (4) جدول (ب) پيوست مصوبه) به (25) درصد پس از كسر (5) درصد سهام ترجيحي اصلاح مي‌شود.
3ـ با توجه به اينكه در عمل معادل (34) درصد کل سهام شرکت سيمان بوشهر (سيمان دشتستان)، به سهام عدالت تخصيص يافته است، متن زير جايگزين مفاد بند (2) جدول (الف) بند (1) مصوبه شماره 115 مورخ 1385/8/10 ستاد مرکزي توزيع سهام عدالت مي‌گردد:
«به ميزان (51) درصد سهم دولت ((34) درصد از کل) سهام شرکت سيمان بوشهر (سيمان دشتستان)، از تاريخ مصوبه شماره 115 مورخ 1385/8/10 ستاد مرکزي توزيع سهام عدالت، به سهام عدالت تخصيص مي‌يابد.»
4ـ با عنايت به مغايرت بند (3) مصوبه شماره 132 مورخ 1387/1/24 ستاد مرکزي توزيع سهام عدالت با ماده (34) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و عدم تحقق و اجراي اختصاص ميزان (16) درصد از سهام پالايش نفت اصفهان به سهام عدالت، بند يادشده حذف مي‌گردد.
5ـ با توجه به اينكه تصويب‌نامه شماره 106319/ت36254هـ مورخ 1385/8/30 اجرا نشده و تعدادي از شرکت¬هاي موضوع پيوست تصويب‌نامه يادشده طي مصوبات جداگانه توسط ستاد مرکزي توزيع سهام عدالت به اين طرح اختصاص يافته است لذا موضوع تخصيص بخشي از سهام (21) شرکت به طرح توزيع سهام عدالت، حذف مي‌گردد.
معاون اول رييس¬جمهور ـ اسحاق جهانگيري