عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20698
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/1/10
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 1394/12/18
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان در تاریخ 1394/12/24

قانون اصلاح ماده (235) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران


روابط زیرمجموعه