عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

شماره70855هـ/ب- 1389/10/21

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 23507/44476 مورخ 1389/2/5، موضوع « مجوز اوراق مشاركت براي وزارتخانه‌هاي راه و ترابري و نيرو» و متعاقب بررسي‌ها و اعلام‌نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين»، مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر خواهد بود.
« الف ـ به موجب ماده (1) و تبصره آن از قانون نحوة انتشار اوراق مشاركت مصوب 1376، « انتشار اوراق مشاركت توسط دولت، منوط به انتفاعي بودن آن بخش از طرحهاي عمراني دولتي است كه فهرست آنها در طرحهاي عمراني مربوط به قوانين بودجه سنواتي، با علامت مشخص درج خواهدشد.» ب ـ براساس ماده (3) قانون مزبور « انتشار اوراق مشاركت از طرف دولت به ميزاني كه در قوانين بودجه سالانه كل كشور پيش‌بيني مي‌شود مجاز خواهدبود.» بنابراين، مفاد مصوبه، مبني بر صدور مجوز فروش اوراق مشاركت براي وزارتخانه‌هاي راه و ترابري و نيرو، از حيث عدم پيش‌بيني ميزان آن و مشخص‌نشدن انتفاعي بودن طرحهاي عمراني مربوط در قانون بودجه سال 1389 كل كشور مغاير با قانون مي‌باشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني