عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1389

قانون بودجه سال 1389 كل كشور

مصوبه تأييد انتخاب رئيس دانشگاه بوعلي سينا همدان مصوب جلسه 658 مورخ 27/11/1388 شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 658 [...ادامه]

مصوبه «عضويت يكي از اعضاي منتخب شوراي اسلامي استان در تركيب شوراي فرهنگ عمومي استان در قالب الحاق يك بند جديد به ماده 2 آيين‌نامه شوراي فرهنگ عمومي استان (مصوب جلسه 581 مورخ 29/1/1385 شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي)» مصوب جلسه 657 مورخ 13/11/1388 شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 657 [...ادامه]

ماده واحده «عضويت يكي از اعضاي منتخب شوراي اسلامي شهرستان در تركيب شوراي فرهنگ عمومي شهرستان» مصوب جلسه 657 مورخ 13/11/1388 شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 657 [...ادامه]

مصوبه «تأييد انتخاب رئيس دانشگاه پيام نور» مصوب جلسه 657 مورخ 13/11/1388 شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 657 [...ادامه]

مصوبه «عضويت رئيس شوراي‌عالي استانها در تركيب شوراي فرهنگ عمومي در قالب الحاق يك بند جديد به ماده 2 آيين‌نامه شوراي فرهنگ عمومي مصوب جلسه 657 مورخ 13/11/1388 شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 657 [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي بند (ط) ماده (29) قانون مديريت خدمات كشوري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و [...ادامه]

مصوبه « تأييد انتخاب اعضاي حقيقي هيأت امناي انجمن آثار و مفاخر فرهنگي» (مصوب جلسه 659 مورخ 11/12/1388 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي در [...ادامه]

نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و يكصد و سي و هشتم (138)قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»

تصويب‌نامه در خصوص تعيين سود بازرگاني (88) قلم از كالاهاي مشمول رديفهاي تعرفه، به شرح جداول وزيران عضو كميسيون ماده (1) آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل يكصد [...ادامه]

تمديد مدت آزمايشي قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 28/6/1378 شماره100/1402/9000 [...ادامه]

بخشنامه رياست قوه قضائيه بنا بر اختيار تفويض شده در بند 36 بخش ششم تغييرات متفرقه اعمال شده در بودجه [...ادامه]

قانون موافقتنامه معاضدت حقوقي دو جانبه در امور كيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري هند

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع مديريت منظر فرهنگي بم رئيس محترم سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي شوراي عالي شهرسازي و معماري [...ادامه]

قانون اصلاح قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1372

ضوابط اعطاي تسهيلات به منظور تسهيل و تسريع در اتمام پروژه‌هاي سازندگان مسكن و تخصيص آنها به متقاضيان مسكن مهر وزارت مسكن و شهرسازي - وزارت تعاون - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران معاونت برنامه‌ريزي و نظارت [...ادامه]

نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و يكصد و سي و هشتم (138)قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» شماره254/16 ه-/ب-14/1/1389 جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه شماره 141154/ت43498ه- مورخ 15/7/1388 [...ادامه]

قانون اساسنامه هيأت رسيدگي به شكايات قانون برگزاري مناقصات

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت‌هاي اساسي دورود (الحاق اراضي و تغيير كاربري اراضي)به منظور اختصاص به مسكن مهر استاندار محترم استان لرستان شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در بيستمين جلسه سال جاري [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص تأمين مسكن مهر شهر رامهرمز استاندار محترم استان خوزستان شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در بيستمين جلسه سال جاري [...ادامه]

تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايراندر خصوص طرح جامع شهر سلماس استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان آذربايجان غربي در اجراي بند [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص الحاق 5 هكتاراراضي موردنياز مسكن مهر به محدوده شهر همدان استاندار محترم استان همدان شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در بيستمين جلسه سال جاري [...ادامه]

تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر جايزان استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان خوزستان در اجراي بند 8 [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص ضوابط كلي مطالعات امكان‌سنجي، مكان‌يابي و احداث باغستانهاي كشور استانداران محترم (كليه استانها) شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در بيست و دومين جلسه [...ادامه]

تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر عنبرآباد استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان كرمان در اجراي بند 8 [...ادامه]

اساسنامه اصلاحي دانشگاه آزاد اسلامي مصوب جلسات 597، 636، 651، 652، 654، 656 و 660 مورخ 19/10/1385، 5/9/1387، 5/8/1388، 19/8/1388، 17/9/1388، [...ادامه]

تنفيذ مصوبه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر فرمهين استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان مركزي در اجراي بند 8 [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر جديد اميركبير استاندار محترم استان مركزي شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در پنجمين جلسه سال جاري در [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان و كارگروههاي تخصصي وزارت كشور - وزارت علوم، تحقيقات و فناوري معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور معاونت علمي و [...ادامه]

تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر جوپار استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان كرمان در اجراي بند 8 [...ادامه]

تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر منوجان استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان كرمان در اجراي بند 8 [...ادامه]

تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع - تفصيلي شهر بهرمان استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان كرمان در اجراي بند 8 [...ادامه]

قانون استفاده از تسهيلات حساب ذخيره ارزي براي حمل و نقل ريلي و عمومي شهرها

تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر هجدك استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان كرمان در اجراي بند 8 [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر اروميه استاندار محترم استان آذربايجان غربي در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تأسيس شوراي [...ادامه]

مصوبه « اصلاح بند 1 ماده 6 اصلاحي اساسنامه صندوق حمايت از پژوهشگران (مصوب جلسه 536 مورخ 18/1/1383 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)» (مصوب جلسه 200 مورخ 24/1/1389 شوراي معين شوراي عالي انقلاب فرهنگي)(بنا به تفويض جلسه 657 شوراي [...ادامه]

مصوبه « اصلاح و تكميل بندهاي 10 و 11 و الحاق يك بند جديد به مصوبه سياست‌ها و راهبردهاي ارتقاء و توسعه فناوري نانو (مصوب جلسه 200 مورخ 24/1/1389 شوراي معين شوراي عالي انقلاب فرهنگي) (بنا به تفويض جلسه 657 شوراي [...ادامه]

نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و يكصد و سي و هشتم (138)قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»

آيين نامه تعيين گروه هاي شغلي و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغيير مقام قضات

قانون چگونگي اعتراض كاركنان مشمول قوانين استخدامي نيروهاي مسلح نسبت به آراء صادره از هيأتهاي رسيدگي به تخلفات انضباطي

قانون موافقتنامه همكاريهاي گردشگري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لبنان

قانون برقراري عدالت آموزشي در پذيرش دانشجو در دوره‎هاي تحصيلات تکميلي و تخصصي

آئين‌نامه قانون « اصلاح قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب سال 1359 شوراي انقلاب» مصوب 13/5/1388 مجمع تشخيص مصلحت نظام شوراي عالي استانها در سي و دومين اجلاس مورخ 15/2/1389 آئين‌نامه اجرايي ماده [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص الحاق اراضي كالدشت (هشت بهشت)، احمدآباد و محك و .... به محدوده شهر دماوند استاندار محترم استان تهران شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در بيست و دومين [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر فهرج استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان كرمان در اجراي بند 8 [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص تأمين اراضي موردنياز مسكن مهر شهر ايلام استاندار محترم استان ايلام شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در بيست و دومين [...ادامه]

اصلاحيه فصل سوم از بخش سوم آئين‌نامه اجرائي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور

مصوبه شوراي عالي اداري درخصوص ايجاد سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي معاونت توسعه مديريت و [...ادامه]

قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به پروتكل (تشريفات) آمادگي،مقابله و همكاري در برابر سوانح آلودگي ناشي از مواد خطرناك و سمي مصوب 2000 ميلادي (برابر با 1379 هجري شمسي)

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص « تصويب مكان زمين واقع در جوار روستاي بنه نعيمه به منظور تأمين مسكن مهر شهر رامهرمز استاندار محترم استان خوزستان پيرو نامه شماره 64604/310/300 مورخ 18/12/1388 موضوع اعلام مصوبه مـورخ [...ادامه]

تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر چوبر استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان گيلان در اجراي بند 8 [...ادامه]

تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر نقاب استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان خراسان رضوي در اجراي بند [...ادامه]

تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر قلعه‌گنج استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان كرمان در اجراي بند 8 [...ادامه]

شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران جهت محاسبه ميزان مهريه وجه رايج شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران (شاخص تورم) اعداد سالانه شاخص در [...ادامه]

قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن

مصوبه « تأييد انتخاب رئيس دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي ساري» (مصوب جلسه 661 مورخ 7/2/1389 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي در [...ادامه]

مصوبه اصلاحي « اهداف، سياست‌ها و ضوابط نشر كتاب» مصوب جلسه 660 مورخ 24/1/1389 شوراي عالي انقلاب فرهنگي شوراي عالي انقلاب فرهنگي در [...ادامه]

گزارش وحدت رويه رديف 88/14 هيأت عمومي ديوان عالي كشور

آيين‌نامه اجرايي درصد جانبازي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ـ بنياد شهيد و امور ايثارگران وزيران عضو [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/88/729 مورخ 4/3/1389 تاريخ: 17/12/1388 شماره دادنامه: 908 [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/87/99 مورخ 4/3/1389 تاريخ: 14/10/1388 شماره دادنامه: 741 [...ادامه]

قانون موافقتنامه انتقال محكومين به حبس بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت قطر

قانون موافقتنامه استرداد مجرمين بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت قطر

ضوابط اجرايي بودجه سال 1389 كل كشور معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور به استناد اصل يكصد و بيست و ششم [...ادامه]

ماده واحده « تغيير نام مدرسه عالي شهيد مطهري به دانشگاه شهيد مطهري» (مصوب جلسه 660 مورخ 24/1/1389 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي در [...ادامه]

تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر سلطانيه استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان زنجان در اجراي بند 8 [...ادامه]

قانون الحاق دو ماده به قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌‍‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش مصوب1388

قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون نحوه اجراء قانون مربوط به خدمت نيمه‌وقت بانوان مصوب1364

نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و يكصد و سي و شتم (138)قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح جامع شهر زاهدان استاندار محترم استان سيستان و بلوچستان شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در دومين [...ادامه]

نظريه شوراي نگهبان در خصوص بند «9» ماده «50» قانون برنامه و بودجه كشور

قانون ارتقاء كيفي توليد خودرو و ساير توليدات صنعتي داخلي

قانون موافقتنامه همكاري قضائي بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اسلامي افغانستان

قانون تسري حكم ماده (191) قانون‌مالياتهاي‌مستقيم ـ مصوب1366ـ به مالياتها و عوارض كالا و خدمات

قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي

قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين‌المللي كنترل و مديريت آب توازن و رسوبات كشتيها

اساسنامه صندوق توسعه صنايع دريايي وزارت صنايع و معادن هيئت‌وزيران در جلسه مورخ 18/11/1388 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت صنايع و معادن [...ادامه]

تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر رودبار استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان كرمان در اجراي بند 8 [...ادامه]

مصوبه « انتخاب 5 عضو جديد هيأت امناي دانشگاه آزاد اسلامي» (مصوب جلسه 663 مورخ 4/3/1389 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي درجلسه [...ادامه]

ماده واحده «تجويز ارائه برخي از دروس به زبان غيرفارسي در واحدهاي بين‌المللي دانشگاههاي تهران، علوم پزشكي تهران و صنعتي شريف در موارد خاص» (مصوب جلسه 662 مورخ 21/2/1389 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي درجلسه [...ادامه]

مصوبه « الحاق يك بند جديد به ماده 2 آيين‌نامه شوراي فرهنگ عمومي (مصوب جلسه 398 مورخ 20/3/1376 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)» (مصوب جلسه 662 مورخ 21/2/1389 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي در [...ادامه]

ماده واحده « اصلاح و تكميل مصوبه تشكيل هيأت حمايت از كرسي‌هاي نظريه‌پردازي و مناظره (مصوب جلسه533 مورخ 7/11/1382 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) و اصلاحات بعدي آن» (مصوب جلسه 662 مورخ 21/2/1389 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي در [...ادامه]

تمديد توقف اجراي آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 27/3/1388 حجت‌الاسلام والمسلمين جناب آقاي رازيني معاون محترم حقوقي قوه قضائيه پيرو نامه شماره 100/51522/9000 ـ [...ادامه]

آئين‌نامه كارگروه‌هاي مشورتي اداره كل حقوقي و اسناد و مترجمين

اساسنامه پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس

قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي‌ايران به کنوانسيون بين‌المللي نايروبي درباره انتقال لاشه کشتيها

قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بازنگري كننده كنوانسيون مدارك شناسايي دريانوردان

قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در موردماليات بر درآمد و سرمايه و تشريفات(پروتكل) ‌ضميمه آنبين دولت جمهوري‌اسلامي‌ايران و دولت جمهوري صربستان

قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين‌المللي درباره مسؤوليت مدني براي خسارت آلودگي نفت سوخت كشتي

قانون پذيرش دانشجو در آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي، مراكز تربيت معلم و دانشگاه شهيد رجائي

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ، شماره هـ/89/102 ، مورخ 29/3/1389 تاريخ: 10/3/1389 شماره دادنامه: 91 [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ،شماره هـ/88/87 ،مورخ 29/3/1389 تاريخ: 23/1/1389 شماره دادنامه: [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در مورد آيين‌نامه اجرايي مربوط به چگونگي استفاده عموم از امكانات اقامتي موجود در خارج از حريم شصت متر ساحل دريا وزير محترم كشور معاون محترم رئيس جمهور و رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري وزير محترم [...ادامه]

قانون الحاق يك تبصره به قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراء سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي

قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين‌المللي كنترل سامانه‌هاي (سيستمهاي) مضر ضد خزه بر روي كشتيهامصوب 2001 ميلادي (1380 هجري شمسي)

قانون انصراف دولت جمهوري اسلامي ايران از عضويت در قرارداد بين‌المللي مربوط به خط شاهين كشتيها مصوب 1930 ميلادي (1309 هجري شمسي)

قانون اصلاح قانون حمايت از انقلاب اسلامي مردم فلسطين مصوب 1369

تصويب‌نامه درخصوص تعيين نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاري مناقصات وزارت امور اقتصادي و دارايي هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/3/1389 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

آيين‌نامه معاملات شركت مادرتخصصي عمران شهرهاي جديد وزارت مسكن و شهرسازي ـ وزارت اموراقتصادي و دارايي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور [...ادامه]

تصويب‌نامه تشكيل « سازمان ملي مهارت» وزارت كار و امور اجتماعي ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ـ وزارت آموزش و پرورش [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/88/923 ، مورخ 6/4/1389 تاريخ: 10/12/1388 شماره دادنامه: 872 [...ادامه]

نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و يكصد و سي و هشتم (138)قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» شماره24668هـ/ب -9/4/1389 جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران به استناد قانون نحوه اجراء [...ادامه]

قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به مقاوله نامه كار دريايي مصوب سازمان بين‌المللي كار

اصلاح ماده (7) ضوابط اجرايي واگذاري اراضي شيبدار وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت نيرو ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور هيئت [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح توسعه و عمران (جامع) ناحيه غرب كرمان (شامل شهرستانهاي سيرجان و شهر بابك) استاندار محترم استان كرمان در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تأسيس شوراي عالي [...ادامه]

تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع نظام‌شهر استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان كرمان در اجراي بند 8 [...ادامه]

نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و يكصد و سي و هشتم (138)قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»

اصلاح مواد (8) و (11)آيين‌نامه عمران اراضي باير وزارت جهاد كشاورزي وزيران عضو كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست در جلسه [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/87/460 ، مورخ 12/4/1389 تاريخ: 2/9/1388 شماره دادنامه: 647 [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/89/101 ،مورخ 13/4/1389 تاريخ: 10/3/1389 شماره دادنامه: 90 [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/89/117 ،مورخ 13/4/1389 تاريخ: 17/3/1389 شماره دادنامه: 94 [...ادامه]

مصوبه « اصلاح تبصره 3 ماده 10 اساسنامه اصلاحي دانشگاه آزاد اسلامي(مصوب 24/1/1389 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)» (مصوب جلسه 665 مورخ 1/4/1389 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي در [...ادامه]

مصوبه كارگروه امور زيربنايي درخصوص تعيين مسيرهاي كوچ عشاير استان تهران شماره11851/020 29/3/1389 مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور به اسـتحضار مي‌رساند، به استناد آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني [...ادامه]

قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور

اصلاح ماده (2) آيين‌نامه اجرايي بند (ط) ماده (29) قانون مديريت خدمات كشوري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور هيئت وزيران در جلسه مورخ 6/4/1389 بنا [...ادامه]

تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر پاوه استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان كرمانشاه در اجراي بند 8 [...ادامه]

نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و يكصد و سي و هشتم (138)قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»

اصلاح تصويب‌نامه موضوع ضوابط ارايه تسهيلات مسكن به آزادگان،جانبازان و خانواده شهدا وزارت مسكن و شهرسازي ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت تعاون بانك مركزي جمهوري اسلامي [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شماره هـ/89/11 ،مورخ 23/4/1389 تاريخ: 30/1/1389 شماره دادنامه: 8 [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.شماره هـ/88/194،مورخ 22/4/1389 تاريخ: 31/3/1389 شماره دادنامه: 119 [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.شماره هـ/88/1003 مورخ، 22/4/1389 تاريخ: 31/3/1389 شماره دادنامه: 120 [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شماره هـ/88/976 ،مورخ 22/4/1389 تاريخ: 24/12/1388 شماره دادنامه: 910، 911 کلاسه پرونده: 88/976، 1021 [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شماره هـ/88/1020 ،مورخ22/4/1389 تاريخ: 24/12/1388 شماره دادنامه: 912 [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شماره هـ/88/372 ، 399 ،مورخ 22/4/1389 تاريخ: 1/4/1389 شماره دادنامه: 458ـ 459 کلاسه پرونده: 88/372، 399 [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شماره هـ/86/180 ،مورخ 22/4/1389 تاريخ: 9/4/1389 شماره دادنامه: 234 [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه تشكيل سازمان ملي مهارت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور ـ وزارت علوم [...ادامه]

تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر فراشبند استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان فارس در اجراي بند 8 [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص توقف مصوبه موضوع الحاق 45 هكتار به محدوده شهر عجب‌شير استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان آذربايجان شرقي در اجراي [...ادامه]

تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر دره‌شهر استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان ايلام در اجراي بند 8 [...ادامه]

تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر سردشت استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان خوزستان در اجراي بند 8 [...ادامه]

تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر بن استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان چهارمحال و بختياري در اجراي [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي جزء « م» بند (8) قانون بودجه سال 1389 كل كشور وزارت دادگستري ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران [...ادامه]

قانون الزام دولت به پيگيري و استيفاء حقوق اتباع و ديپلماتهاي ايراني آسيب‌ديده از اقدامات دولتهاي خارجي به ويژه دولت اشغالگر آمريكا

قانون شناسايي و حمايت از مصدومان شيميايي

اساسنامه صندوق تأمين اجتماعي وزارت رفاه و تأمين اجتماعي هيئت وزيران در جلسه مورخ 20/4/1389 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي نحوه نظارت ديوان عالي كشوربر اجراي صحيح قوانين در محاكم

نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» شماره30243هـ/ب 4/5/1389 جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران به استناد قانون نحوه اجراء [...ادامه]

مصوبه « الحاق يك تبصره جديد به بند 5 ماده 5 آيين‌نامه تشكيل هيأت عالي جذب هيأت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي» مصوب جلسه 206 مورخ 15/4/1389 شوراي معين عالي انقلاب فرهنگي (بنا به تفويض جلسه 644 شوراي عالي [...ادامه]

مصوبه « نامگذاري روز شهادت شهيد دكتر مصطفي چمران به عنوان روز بسيج اساتيد» مصوب جلسه 666 مورخ 15/4/1389 شوراي عالي انقلاب فرهنگي شوراي عالي انقلاب فرهنگي در [...ادامه]

قانون مستنثي‌شدن شهرداريهاي كشور در واگذاري قسمتي از پاركها و ميادين و اموال عمومي اعم از عرصه و اعيان از شمول قوانين مربوط به مالك و مستأجر

قانون اصلاح قانون تجميع انتخابات دوره پنجم شوراهاي اسلامي با دوره يازدهم رياست جمهوري مصوب 1387

تصميم نمايندگان ويژه رييس‌جمهور درخصوص ارائه تسهيلات نسبت به ترخيص خودرو، اجزاء و قطعات، ... براي كليه واردكنندگان و خودروسازان به منظور تسهيل در اجراي خروج خودروهاي فرسوده وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت تصميم [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه اجرايي جزء « م» بند (8) قانون بودجه سال 1389 كل كشور وزارت دادگستري ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نظر [...ادامه]

قانون تعيين تكليف چاههاي آب فاقد پروانه بهره‌برداري

تصويب‌نامه در خصوص اصلاحات تقسيماتي در استان خراسان رضوي وزارت كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/5/1389 بنا به پيشنهاد شماره 203213/42/4/1 مورخ 8/12/1388 وزارت كشور و [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي جزء (ف) بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال1389 كل كشور معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كميته امداد امام خميني [...ادامه]

آيين‌نامه ترويج فرهنگ ايثار و شهادت وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بنياد شهيد و امور ايثارگران [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي بند (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 كل كشور وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت مسكن و شهرسازي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور وزيران [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي استفاده از تسهيلات موضوع جزء (ن) بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 كل كشور وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وزارت آموزش و پرورش ـ [...ادامه]

اصلاح تبصره (1) ماده (45) آيين‌نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن وزارت مسكن و شهرسازي هيئـت وزيران در جلـسه مورخ 10/5/1389 با توجه به نظريه [...ادامه]

اصلاح دستورالعمل اجرايي صدور ضمانتنامه شركت‌هاي ايراني برنده در مناقصه‌هاي بين‌المللي (داخل كشور) وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت بازرگاني ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران معاونت برنامه‌ريزي [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح توسعه و عمران (جامع) ناحيه غرب فارس استاندار محترم استان فارس در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تأسيس شوراي عالي [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر پاكدشت استاندار محترم استان تهران در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تأسيس شوراي عالي [...ادامه]

تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر روانسر شماره27144/310/300 [...ادامه]

نصاب معاملات در مناقصات سازمانهاي نيروهاي مسلح پيرو شماره 47/2512/ط مورخ 24/4/1386 به استناد تبصره (1) ماده (3) مقررات برگزاري مناقصات [...ادامه]

قانون صيانت از دستاوردهاي صلح‌آميز هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران

قانون اصلاح قانون احداث تونل مشترك شهري مصوب1372

قانون تأسيس استان البرز

قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي

« اصلاح بند (م) بند (8)» و « رديف (7) جزء (الف) بند (15)» قانون بودجه سال 1389 كل كشور شماره11590 [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تعيين ساعت كار كاركنان ادارات و بانكها در ماه مبارك رمضان معاونت توسعه مديريت و سرمايه رئيس‌جمهور هيئت وزيران در جلسه مورخ 17/5/1389 به استناد [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تعيين سازمان هواپيمايي كشوري به عنوان تنها مرجع انعقاد موافقت‌نامه‌ها و اجازه‌نامه‌هاي منعقدشده بين دولت جمهوري اسلامي ايران و ساير كشورها وزارت راه و ترابري هيئت وزيران در جلسه مورخ 17/5/1389 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

الحاق تبصره (4) به ماده (19) آيين‌نامه اجرايي ماده (46) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ وزارت اموراقتصادي و دارايي هيئت وزيران در جلسه 17/5/1389 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه در خصوص تعيين فهرست رادار تجهيزات كمك ناوبري هوانوردي ويژه فرودگاهها وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت راه و ترابري نظر به اينكه جزءهاي [...ادامه]

تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر خمين استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان مركزي در اجراي بند 8 [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح ويژه مربوط به شرح خدمات تهيه طرح امكان‌سنجي، مكانيابي و احداث باغستانهاي كشور استانداران محترم كليه استانها به استناد بند الف مصوبه مورخ 17/12/1388 شوراي عالي شهرسازي [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/88/770،مورخ 19/5/1389 تاريخ: 11/5/1389 شماره دادنامه: 174 [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/89/119،مورخ 19/5/1389 تاريخ: 10/3/1389 شماره دادنامه: 92 [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/89/234 ،مورخ 19/5/1389 تاريخ: 28/4/1389 شماره دادنامه: 163 [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/89/233 ،مورخ 19/5/1389 تاريخ: 28/4/1389 شماره دادنامه: 162 کلاسه پرونده: [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/88/186 ،مورخ 19/5/1389 تاريخ دادنامه: 5/11/1388 شماره دادنامه: 789 [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/87/890 ،مورخ 19/5/1389 تاريخ دادنامه: 28/10/1388 شماره دادنامه: 762 کلاسه پرونده: [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/89/300 ،مورخ 19/5/1389 تاريخ: 11/5/1389 شماره دادنامه: 179 [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/88/782 ،مورخ 19/5/1389 تاريخ: 4/5/1389 شماره دادنامه: 168 ، [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/89/286،مورخ 19/5/1389 تاريخ: 4/5/1389 شماره دادنامه: [...ادامه]

تمديد تصويب‌نامه در خصوص عوارض صادرات دام زنده شامل گوسفند و بز تا تاريخ31/1/1390 وزارت جهاد كشاورزي -وزارت امور اقتصادي و دارايي وزارت بازرگاني وزيران عضو كميسيون ماده [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص معافيت پرداخت عوارض اسقاط خودرو فرسوده در اولين شماره‌گذاري در مورد آمبولانسها و خودروهاي نظامي و خودروهايي كه با پلاك عمومي يا تاكسي شماره‌گذاري شوند وزارت بازرگاني -وزارت امور اقتصادي و دارايي -وزارت صنايع و معادن وزيران عضو كارگروه [...ادامه]

تصويب‌نامه وزيران عضو شوراي عالي توسعه صادرات درخصوص صندوق ضمانت صادرات ايران جهت پوشش طرحهاي سرمايه‌گذاري اتباع ايراني، اعطاي تسهيلات تا سقف مطالبات قطعي و تأمين نياز مالي صادركنندگان كالا و خدمات وزارت بازرگاني -وزارت امور اقتصادي و دارايي -معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور بانك مركزي جمهوري اسلامي [...ادامه]

تصويب‌نامه وزيران عضو كارگروه توسعه حمل و نقل عمومي درخصوص شماره‌گذاري اتوبوس‌هاي شهري، ميني‌بوس‌هاي ديزلي و جدول جايگزين جهت تسهيلات بانكي و كمك بلاعوض براي از رده خارج شدن خودروهاي فرسوده عمومي وزارت كشور -وزارت صنايع و معادن -سازمان حفاظت محيط زيست بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران وزيران [...ادامه]

اصلاحيه بند (4) تصويب‌نامه شماره 81729/ت44939ك مورخ 27/4/1389 وزارت رفاه و تأمين اجتماعي -وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نظر به اينكه [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي جزء « ب» بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 كل كشور معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور -وزارت امور اقتصادي و دارايي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران [...ادامه]

اساسنامه سازمان هدفمندسازي يارانه‎ها نهاد رياست جمهوري -وزارت امور اقتصادي و دارايي -وزارت رفاه و تأمين اجتماعي هيئت‎وزيران [...ادامه]

قانون تفسير تبصره (2) ماده (82) مكرر (2) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب1382

قانون اصلاح بند « ل» ماده (68) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب1375

اصلاح آيين‌نامه معاملات شركت مادرتخصصي توليد مواداوليه و سوخت هسته‌اي سازمان انرژي اتمي ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ 24/5/1389با توجه به نظر رييس [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي اداري درخصوص اصلاح اعضاي ستاد برنامه‌ريزي تحول اداري كشور معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور ـ وزارتخانه‌ها سازمان‌ها و [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي اداري درخصوص عدم پذيرش دانشجوي جديددر رشته‌ يا مقاطع تحصيلي مختلف توسط مركز آموزش عالي ميراث فرهنگي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ـ وزارت [...ادامه]

تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهر ماهيدشت استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان كرمانشاه در اجراي بند 8 [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر جهرم استاندار محترم فارس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه فوق‌العاده مورخ 14/4/1389 خود [...ادامه]

تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر خنداب استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان مركزي در اجراي بند 8 [...ادامه]

آيين‌نامه شوراي تخصصي توسعه فرهنگ قرآني در اجراي مواد 3 تا 8 منشور توسعه فرهنگ قرآني مصوب ششصد و چهل و سومين [...ادامه]

قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالياتهاي بردرآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري يمن

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/89/296 ،مورخ 31/5/1389 تاريخ: 11/5/1389 [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/89/347 ،مورخ 31/5/1389 تاريخ: 18/5/1389 شماره دادنامه: 195 [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/88/226 ،مورخ 30/5/1389 تاريخ: 31/3/1388 شماره دادنامه: 279 [...ادامه]

تصويب‌نامه وزيران عضو كميسيون اقتصاد در مورد جايگزيني متون جديد بندهاي (2) و (3) ماده (10) آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگاني ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت تعاون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران [...ادامه]

تصويب‌نامه در مورد الحاق وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلحبه تركيب اعضاي كارگروه مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح هيئت وزيران در جلسه مورخ 31/5/1389 بنا به [...ادامه]

تصويب‌نامه در مورد افزايش سرمايه شركت ملي نفت ايران از محل اندوخته سرمايه‌اي وزارت نفت هيئت وزيران در جلسه مورخ 31/5/1389 بنا به پيشنهاد شماره 153480ـ2/12 مورخ [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص سنوات بازنشستگي خبرنگاران با اشتغال بيست سال متوالي يا بيست و پنج سال متناوب وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي هيئت وزيران در [...ادامه]

آيين‌نامه معاملات شركت مادرتخصصي عمران و بهسازي شهري ايران وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت مسكن و شهرسازي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور [...ادامه]

آيين‎نامه معاملات شرکت مادر تخصصي توسعه ايرانگردي و جهانگردي وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري معاونت برنامه‎ريزي و [...ادامه]

اصلاح آيين‌‌نامه اجرايي بند (5) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقي ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76)قانون تأمين اجتماعي وزارت كار و امور اجتماعي ـ وزارت رفاه و تأمين اجتماعي وزارت بهداشت، درمان و آموزش [...ادامه]

دستورالعمل اجرائي قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور در اجراي ماده (11) قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور مصوب 25 خرداد ماه [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تعيين قيمت خريد تضميني انواع برنج در سال1389 وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت بازرگاني ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور هيئت [...ادامه]

لغو تصميم‌نامه درخصوص تعيين سود بازرگاني جو از تاريخ 1/6/1389 وزارت بازرگاني ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت جهاد كشاورزي وزيران عضو [...ادامه]

آيين‌نامه نحوه انتخاب كارشناسان استاندارد وزارت صنايع و معادن وزيران عضو كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست بنا [...ادامه]

تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص الحاق 23 هكتار از اراضي حريم شهر فسا به محدوده طرح جامع شهر جهت تأمين اراضي موردنياز مسكن مهر استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان فارس در اجراي بند 8 [...ادامه]

تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر رامشير استاندار محترم و رئيس شوراي توسعه و برنامه‌ريزي استان خوزستان در اجراي بند 8 [...ادامه]

تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص الحاق 44 هكتار از اراضي حريم شهر استهبان به محدوده طرح جامع شهر جهت تأمين اراضي موردنياز مسكن مهر استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان فارس در اجراي بند 8 [...ادامه]

تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص الحاق 4/60 هكتار از اراضي حريم شهر نورآباد به محدوده طرح جامع شهر جهت تأمين اراضي موردنياز مسكن مهر استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان فارس در اجراي بند 8 [...ادامه]

تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص الحاق 120 هكتار از اراضي حريم شهر كازرون به محدوده طرح جامع شهر جهت تأمين اراضي موردنياز مسكن مهر استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان فارس در اجراي بند 8 [...ادامه]

نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»

تنفيذ آيين‌نامه اجرايي اعطاي تسهيلات بانكي در سال 1387 و اصلاحات بعدي آن براي اجرا در سال1389 وزارت جهاد كشاورزي ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تعطيل رسمي روز دوم شوال در سال 1431 هجري‌قمري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور هيئت وزيران در جلسه مورخ 17/6/1389 موافقت [...ادامه]

تصويب‌نامه شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي موضوع سازماندهي فعاليت‌هاي فرهنگي ـ تبليغاتي براي اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، در جلسه مورخ 21/5/1389، [...ادامه]

اصلاحيه نظر به اينكه برابر نامه شماره 39309 ـ 16/6/1389 معاونت اداره كل تنقيح قوانين مجلس شوراي [...ادامه]

نظريات رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/88/914 ،مورخ 17/6/1389 تاريخ: 10/12/1388 شماره دادنامه: 869 [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/87/368 ،مورخ 17/6/1389 تاريخ: 18/5/1389 شماره دادنامه: 196ـ197ـ 212 [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/89/346 ،مورخ 17/6/1389 تاريخ: 1/6/1389 شماره دادنامه: 206 [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/88/970 ،مورخ 17/6/1389 تاريخ: 25/5/1389 شماره دادنامه: 200 [...ادامه]

مصوبه « الحاق دو بند جديد به ماده5 منشور توسعه فرهنگ قرآني» (مصوب جلسه 664 مورخ 18/3/1389 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي [...ادامه]

اصلاحيه بند3 مصوبه « اصلاح و تكميل بندهاي 10 و 11 و الحاق يك بند جديد به مصوبه سياست‌ها و راهبرد ارتقاء و توسعه فناوري نانو» مصوب 24/1/1389 شوراي معين شوراي عالي انقلاب فرهنگي (بنا به تفويض جلسه 657 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) بند 3 مصوبه « اصلاح [...ادامه]

نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»

تصويب‌نامه در خصوص جدول ضرايب حق بيمه واحدهاي مسكوني وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ـ وزارت مسكن و شهرسازي ـ وزارت كار و امور اجتماعي [...ادامه]

تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر نيك‌آباد استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان اصفهان در اجراي بند 8 [...ادامه]

تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر نصرآباد استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان اصفهان در اجراي بند 8 [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص افزايش جمعيت شهرك سلمان فارسي استاندار محترم خوزستان پيرو نامه شماره 34945/310/300 مورخ 25/7/1388 موضوع اعلام مصوبه شوراي عالي [...ادامه]

مصوبه شوراي‌عالي‌شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر كرمانشاه استاندار محترم استان كرمانشاه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در بيست و يكمين [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع ويژه گردشگري شهر سرعين استاندار محترم اردبيل شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 28/4/1389 پيرو [...ادامه]

اصلاحيه نظر به اينكه برابر نامه شماره 39318 ـ 16/6/1389 معاونت اداره كل اسناد و تنقيح قوانين [...ادامه]

قانون اصلاح قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداري‌ها مصوب 1361 و الحاق دو تبصره به آن

تصويب‌نامه در خصوص الحاق وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي به تركيب ستاد عالي پشتيباني از اردوهاي هجرت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ـ سازمان ملي جوانان هيئت وزيران در جلسه مورخ [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه درخصوص سنوات بازنشستگي خبرنگاران با اشتغال بيست سال متوالي يا بيست و پنج سال متناوب وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نظر به اينكه [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/89/9 ،مورخ 27/6/1389 تاريخ: 1/6/1389 شماره دادنامه: 208 [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/88/1002 ،مورخ 27/6/1389 تاريخ: 1/6/1389 شماره دادنامه: 207 [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/89/357 ،مورخ 27/6/1389 تاريخ: 25/5/1389 شماره دادنامه: 198 [...ادامه]

ماده واحده « اصلاح و تكميل آيين‌نامه نحوه نامگذاري روزها و مناسبت‌هاي خاص» (مصوب جلسه 668 مورخ 26/5/1389 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي در [...ادامه]

ماده واحده « تغييرات اعمال شده در تقويم رسمي كشور براي سال 1390 هجري شمسي» (مصوب جلسه 668 مورخ 26/5/1389 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 668 مورخ [...ادامه]

تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر كوهبنان استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان كرمان در اجراي بند 8 [...ادامه]

نظريات رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»

تصويب‌نامه در خصوص تعيين ساعات آغاز به كار ادارات و مشاغل مختلف در شهر تهران وزارت كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/6/1389 بنا به پيشنهاد شماره 91584 مورخ 23/6/1389 وزارت كشور [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص الحاق وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي به تركيب اعضاي كميسيون علمي، تحقيقاتي و فناوري هيئت دولت دفتر هيئت دولت هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/6/1389 بنا به پيشنهاد شماره 15095/1 [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تعيين حد مجاز آلاينده‌هاي خروجي از اگزوز خودروها و موتورسيكلت‌ها وزارت صنايع و معادن ـ سازمان حفاظت محيط زيست شوراي عالي حفاظت محيط زيست در جلسه مورخ [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.شماره هـ/89/400 ،مورخ 28/6/1389 تاريخ: 15/6/1389 [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.شماره هـ/89/426 ،مورخ 28/6/1389 تاريخ: 15/6/1389 شماره دادنامه: 214، 215 [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.شماره هـ/88/633 ،مورخ 28/6/1389 تاريخ: 16/1/1389 شماره دادنامه: 2 [...ادامه]

رأي وحدت رويه - مرجع رسيدگي: شورايعالي ثبت (شعبه اسناد)معترض: اداره كل حقوقي و دعاوي بانك ملي ايران مدير عامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران به پيوست يك نسخه راي وحدت‌رويه شماره4484ـ13/6/1389 شوراي عالي [...ادامه]

تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خـصوص طرح جـامع شهر جوانرود استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان كرمانشاه در اجـراي بند [...ادامه]

تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر قصرشيرين استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان كرمانشاه در اجراي بند [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهـرسازي و معماري ايران در خصوص الحاق 25 هكتار از اراضي حريم شهر لار به محدوده طرح جامع شهر استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان فارس در اجراي بند 8 [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي اداري درخصوص تفكيك شركت پشتيباني امور دام كشور از وزارت جهاد كشاورزي به وزارت بازرگاني وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت بازرگاني ـ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور معاونت برنامه‌ريزي و [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تعاريف و تقسيمات كشوري در شهرستان سبزوار وزارت كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/6/1389 بنا به پيشنهاد شماره 29266/42/4/1 مورخ [...ادامه]

اصلاح مواد (5) و (15) آيين‌نامه « از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده» وزارت كشور ـ وزارت صنايع و معادن ـ سازمان حفاظت محيط زيست بانك مركزي جمهوري اسلامي [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه در خصوص تشكيل شورايي به منظور ايجاد هماهنگي فيمابين سازمانهاي مناطق آزاد و تجاري صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت بازرگاني ـ وزارت صنايع و معادن معاونت برنامه‌ريزي و [...ادامه]

نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85)و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» شماره42882 هـ/ب- 5/7/1389 جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه [...ادامه]

قانون الحاق يك تبصره به ماده (946) قانون مدني اصلاحي 1387 جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم [...ادامه]

قانون اصلاح ماده (12) قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348

قانون اصلاح موادي از قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن

قانون اصلاح ماده واحده قانون برقراري حقوق وظيفه يا مستمري بازماندگان آن دسته از مهاجران و کساني که به مناطق جنگي مراجعت نموده و به‌علت برخورد با مواد منفجره معلول يا فوت مي‎شوند مصوب 1372

قانون حفاظت از درياها و رودخانه‌هاي قابل كشتيرانيدر مقابل آلودگي به مواد نفتي

اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 كل كشور وزارت جهادكشاورزي ـ وزارت مسكن و شهرسازي ـ معاونت برنامه‌ريزي ‌و نظارت راهبردي رييس‌جمهور [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي اداري درخصوص تغيير ماهيت شركت فناوري اطلاعات ايران از شكل شركت دولتي به مؤسسه دولتي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور، وزارت امور اقتصادي و دارايي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي اداري درخصوص ادغام « پژوهشكده برنامه‌ريزي درسي» و « پژوهشكده نوآوري‌هاي آموزشي» تحت عنوان « پژوهشكده برنامه‌ريزي درسي و نوآوري‌هاي آموزشي» « پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش» معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور ـ وزارت آموزش و پرورش معاونت برنامه‌ريزي و نظارت [...ادامه]

مصوبه شوراي‌عالي اداري در خصوص انتزاع سازمان فضايي ايران از مجموعه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به نهاد رياست جمهوري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ـ وزارت جهاد كشاورزي ـ نهاد رياست جمهوري معاونت برنامه‌ريزي و [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص ضوابط تقسيمات كشوري در شهرستان ساوجبلاغ وزارت كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/6/1389 بنا به پيشنهاد شماره 17875/42/4/1 مورخ [...ادامه]

افزايش حدنصاب‌هاي مقرر در ماده (1) و بندهاي (الف)، (ب) و (ج) و تبصره (1) ماده (33) آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران وزارت كشور هيئت وزيران در جلسه 19/2/1389 بنا به پيشنهاد 34/3/1/12570 مورخ 31/1/1389 وزارت [...ادامه]

تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور در كارگروه انتقال كاركنان دولت از تهران وزارت كشورـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ـ وزارت آموزش و پرورش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي [...ادامه]

دستورالعمل ضوابط اجرايي اعتبارات جزء ياء بند2 ماده واحده قانون بودجه سال 1389 كل كشور معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور پيوست مصوبه دستورالعمل ضوابط اجرايي اعتبارات جزء ياء بند2 ماده واحده [...ادامه]

قانون تفسير نحوه اجراء ماده (35) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم و اجراء سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي مصوب 1386

آيين‌نامه اجرايي قسمت اخير جزء (د) بند «2» قانون بودجه سال 1389 كل كشور معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور وزارت علوم، تحقيقات و فناوري وزيران عضو كميسيون [...ادامه]

آيين‌نامه تشويق اعضاي شوراي رقابت و كاركنان مركز ملي رقابت وزارت امور اقتصادي و دارايي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور وزيران عضو [...ادامه]

توضيح ضروري روزنامه رسمي كشور: نظر به اينكه مصوبه جلسة 668مورخ 26/5/1389 شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه صـرفاً منضم به دو [...ادامه]

اصلاحيه با عرض پوزش نظر به اينكه برابر نامه شماره 44814 ـ 13/7/1389 معاونت اداره [...ادامه]

اصلاحيه نظر به اينكه برابر نامه شماره 44822ـ 13/7/1389 معاونت اداره كل اسناد و تنقيح قوانين مجلس [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/89/427 ،مورخ 10/7/1389 تاريخ: 22/6/1389 کلاسه پرونده: 89/427 [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه شماره 44721/ت41999هـ مورخ 31/2/1389 سازمان اوقاف و امور خيريه نظر به اينكه در تصويب‌نامه شماره44721/ت41999هـ مورخ 31/2/1389 كه [...ادامه]

اصلاحيه نظر به اينكه برابر نامه شماره 46520 ـ 20/7/1389 معاونت اداره كل اسناد و تنقيح قوانين [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص شاخصهاي تعيين مشاغل حاكميتي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي جزء (ص) بند (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 كل كشور سازمان تربيت بدني ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور وزيران عضو كميسيون امور [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي ماده (22) قانون مديريت خدمات كشوري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و [...ادامه]

آيين‎نامه اجرايي فصل نهم قانون ماليات بر ارزش افزوده وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت کشور وزيران عضـو کميسيون اقتصاد در جلسه [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي ماده (16) قانون مديريت خدمات كشوري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه مالي شركت مادرتخصصي فرودگاههاي كشور وزارت راه و ترابري ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور [...ادامه]

اصلاح در بند (1) تصويب‌نامه شماره 162423/ت43505هـ مورخ 16/8/1388 وزارت راه و ترابري ـ نهاد رياست جمهوري هيئت وزيران در جلسه مورخ 11/7/1389 [...ادامه]

276 نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

277 نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

278 نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

اصلاحيه نظر به اينكه برابر نامه شماره 46658 ـ 20/7/1389 معاونت اداره كل اسناد و تنقيح قوانين [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص معافيت سود بازرگاني مربوط به ورود وسايل نقليه ويژه حمل و نقل عمومي بار و مسافر روستايي شامل ميني‌بوس، ون، سواري و وانت وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت بازرگاني ـ وزارت صنايع و معادن وزيـران [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تبديل روستاي فرون‌آباد مركز دهستان فرون‌آباد از توابع بخش مركزي شهرستان پاكدشت در استان تهران به شهر وزارت كشور وزيران عضو كميسيون سياسي و دفاعي در جلسه مورخ 24/6/1389 بنا به [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تبديل روستاي خومه‌زار از توابع دهستان آبكش يك بخش مركزي شهرستان ممسني در استان فارس به شهر وزارت كشور وزيران عضو كميسيون سياسي و دفاعي در جلسه مورخ 24/6/1389 بنا به [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تبديل روستاي صالح مشطت مركز بخش فتح‌المبين شهرستان شوش در استان خوزستان به شهر وزارت كشور وزيران عضو كميسيون سياسي و دفاعي در جلسه مورخ 24/6/1389 بنا به [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تبديل روستاي شول‌آباد سفلي مركز بخش ززوماهرو از توابع شهرستان اليگودرز در استان لرستان به شهر وزارت كشور وزيران عضو كميسيون سياسي و دفاعي در جلسه مورخ 24/6/1389 بنا به [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص ايجاد بخش زيدآباد به مركزيت شهر زيدآباد از تركيب دهستانهاي زيدآباد و محمودآباد سيد در تابعيت شهرستان سيرجان در استان كرمان وزارت كشور وزيران عضو كميسيون سياسي و دفاعي در جلسه مورخ 24/6/1389 بنا به [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تبديل روستاي مشراگه مركز بخش مشراگه از توابع شهرستان رامشير در استان خوزستان به شهر وزارت كشور وزيران عضو كميسيون سياسي و دفاعي در جلسه مورخ 24/6/1389 بنا به [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تبديل روستاي هفت چشمه مركز بخش كاكاوند شهرستان دلفان در استان لرستان به شهر وزارت كشور وزيران عضو كميسيون سياسي و دفاعي در جلسه مورخ 24/6/1389 بنا به [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تعيين نرخ خدمات معاينه فني مكانيزه خودروها وزارت كشور ـ وزارت راه و ترابري وزيران عضو كارگروه تعيين نرخ هزينه‌هاي معاينه فني خودرو، بنا [...ادامه]

الحاق يك تبصره به ماده (2) آيين‌نامه بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير شماره168467/ت45248هـ وزارت رفاه و تأمين [...ادامه]

مصوبه « تأييد انتخاب رئيس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درمانيو بهداشتي مازندران» (مصوب جلسه 669 مورخ 23/6/1389 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي در [...ادامه]

مصوبه « تأييد انتخاب رئيس جهاد دانشگاهي» (مصوب جلسه 669 مورخ 23/6/1389 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي در [...ادامه]

مصوبه « تأييد انتخاب رئيس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درمانيو بهداشتي شهيد بهشتي» (مصوب جلسه 669 مورخ 23/6/1389 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي در [...ادامه]

مصوبه « تأييد انتخاب دو عضو حقيقي شوراي فرهنگ عمومي» (مصوب جلسه 669 مورخ 23/6/1389 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي در [...ادامه]

279 -نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

280- نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

281- نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

الحاق جزء « ش» به بند (9) تصويب‌نامه در مورد برنامه جامع ملي ساماندهي امور جوانان سازمان ملي جوانان ـ نهاد رياست جمهوري هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/7/1389 به [...ادامه]

آيين‌نامه ساماندهي و توسعه رسانه‌ها و فعاليت‌هاي فرهنگي ديجيتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ـ وزارت بازرگاني وزارت صنايع و [...ادامه]

مصوبه « انتخاب تعدادي از اعضاي پيوسته فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران» (مصوب جلسه 670 مورخ 6/7/1389 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شـوراي عالي انقلاب فرهنگي در [...ادامه]

تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در مورد طرح جامع شهر اوز استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان فارس در اجراي بند 8 [...ادامه]

تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در مورد طرح جامع شهر حسن‌آباد استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان اصفهان در اجراي بند 8 [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه شماره 41716/ت534هـ مورخ 28/2/1388 وزارت صنايع و معادن ـ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور نظر به [...ادامه]

282- نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

283- نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

اصلاحيه نظر به اينكه برابر نامه‌هاي به شماره 49855ـ3/8/1389، 49857ـ3/8/1389 و 49865ـ 3/8/1389 معاونت اداره كل اسناد [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/83/330 ،مورخ 4/8/1389 تاريخ: 8/6/1389 [...ادامه]

توضيح ضروري روزنامه رسمي كشور: اصلاحات جديد برابر نامه شمارة 62/1131/03/6/ن ـ 17/7/1389 معاونت محترم نيروي انساني ـ اداره قوانين و [...ادامه]

نظريات رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85)و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»

قانون الحاق يك تبصره به ماده (106) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386

قانون ايجاد يك منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي و بيست و سه منطقه ويژه اقتصادي

مصوبه « تأييد انتخاب رئيس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتيو درماني همدان» (مصوب جلسه 670 مورخ 6/7/1389 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي در [...ادامه]

مصوبه « تأييد انتخاب رئيس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتيو درماني زاهدان» (مصوب جلسه 670 مورخ 6/7/1389 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي در [...ادامه]

مصوبه « تأييد انتخاب رئيس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني هرمزگان» (مصوب جلسه 670 مورخ 6/7/1389 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي در [...ادامه]

مصوبه « تأييد انتخاب رئيس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني اردبيل» (مصوب جلسه 670 مورخ 6/7/1389 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي در [...ادامه]

اصلاحيه نظر به اينكه برابر نامه شماره 51941 ـ 9/8/1389 معاونت اداره كل اسناد و تنقيح قوانين [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تبديل روستاي شاپورآباد از توابع دهستان شاپورآباد بخش حبيب‌آباد شهرستان برخوار و روستاي موسي‌آباد مركز دهستان موسي‌آباد از توابع بخش مركزي شهرستان دهاقان در استان اصفهان به شهر وزارت كشور وزيران عضو كميسيون سياسي و دفاعي در جلسه مورخ 24/6/1389 بنا به [...ادامه]

تصويب‌نامه وزيران عضو كارگروه درخصوص اصلاح ماده (5) دستورالعمل چگونگي تشكيل و نحوه اداره شوراي عالي كار، تمديد و اصلاح ماده (3)آيين‌نامه مستثني‌شدن خدام و كاركنان بقاع متبركه از شمول موادي از قانون كار وزارت كار و امور اجتماعي ـ وزارت صنايع و معادن ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي وزارت [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه شماره 162786/ت43623هـ مورخ 16/8/1388 وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ـ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور وزيران [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه ساماندهي و توسعه رسانه‌ها و فعاليتهاي فرهنگي ديجيتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ـ وزارت بازرگاني معاونت برنامه‌ريزي [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص واگذاري وظايف نهاد مطالعات برنامه‌ريزي و توسعه شهري تهران به شهرداري تهران شهردار محترم تهران رئيس محترم شوراي اسلامي شهر تهران استاندار محترم تهران شوراي عالي شهرسازي [...ادامه]

تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر تودشك استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان اصفهان در اجراي بند8 مصوبه [...ادامه]

تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر نگور استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان سيستان و بلوچستان در اجراي [...ادامه]

284- نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

285- نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

286- نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

287- نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

288- نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

اصلاحيه نظر به اينكه برابر نامه شماره 49860ـ 3/8/1389 معاونت اداره كل اسناد و تنقيح قوانين مجلس [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي جواد قناعت استاندار گلستان به عنوان نماينده ويژه رييس‌جمهور به منظور اتخاذ تصميم براي رفع موانع، اختلافات و اتمام راه علي‌آباد ـ شاهرود از منطقه ابر وزارت كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 13/7/1389 كه در مركز استان گلستان تشكيل [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تعيين حد مجاز صداي موتورسيكلت‌هاي وارداتي مطابق با استاندارد اروپا وزارت صنايع و معادن ـ وزارت بازرگاني ـ سازمان حفاظت محيط زيست شوراي‌عالي حفاظت محيط‌زيست در جلسه [...ادامه]

نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85)و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» شماره55639هـ/ب -22/8/1389 جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص الحاق آقايان سيدشمس‌الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي، مصطفي محمدنجار وزير كشور، حيدر مصلحي وزير اطلاعات و محمود بهمني رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تركيب كارگروه كنترل بازار وزارت بازرگاني ـ وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت صنايع و معادن ـ وزارت دادگستري وزارت امور [...ادامه]

دستورالعمل تشويق اعضاي هيأت مديره شركت‌هاي واگذارشده وزارت امور اقتصادي و دارايي كميسيون تخصصي شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل [...ادامه]

اصلاح تبصره (3) بند « ز» ماده (3) آيين‌نامه تعيين صلاحيت حسابداران رسمي و چگونگي انتخاب آنان وزارت امور اقتصادي و دارايي هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/8/1389 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه شماره 176464/ت45547هـ مورخ 8/8/1389 وزارت مسكن و شهرسازي ـ وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ـ وزارت كشور بانك مركزي جمهوري [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات كشوري در شهرستان كوار استان فارس وزارت كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 23/8/1389 بنا به پيشنهاد شماره 38670/42/4/1 مورخ [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تعيين عوارض صادراتي سنگهاي خام و كارنشده به صورت بلوك يا اسلب، كنستانتره سنگ آهن، گندله سنگ آهن وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت بازرگاني ـ وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت صنايع و [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند « ج» و تبصره (2) ماده (54)قانون مديريت خدمات كشوري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت [...ادامه]

اصلاح بند (ب) ماده (9) آيين‌نامه خريد خدمات مشاوره وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور هيئت وزيران [...ادامه]

اصلاح ماده (24) آيين‌نامه اجرايي مواد (2) و (17)قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي وزيران عضو كميسيون فرهنگي در جلسه مورخ 18/5/1389 بنا [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شماره هـ/87/983 ،مورخ 23/8/1389 تاريخ: 10/8/1389 شماره دادنامه: 330 كلاسه پرونده: [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.شماره هـ/85/866 ،مورخ 19/8/1389 تاريخ: 10/8/1389 شماره دادنامه اصلاحي: 1/1134 و 1133 [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.شماره هـ/88/914 ،مورخ 23/8/1389 تاريخ: 5/8/1389 شماره دادنامه: 869 [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تمديد مهلت مندرج در جزء (الف) بند (10) تصويب‌نامه موضوع تعيين استانداردهاي واردات برنج با هدايت و مديريت وزارت بازرگاني و بررسي ساختار تشكيلاتي سازمان چاي وزارت جهاد كشاورزي ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هيئت وزيران در جلسه [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات كشوري در شهرستان ورامين وزارت كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 23/8/1389 بنا به پيشنهاد شماره 44509/42/4/1 [...ادامه]

اصلاح بند (1) تصويب‌نامه شماره 98198/ت44359هـ مورخ 4/5/1389 وزارت بازرگاني نظر به اينكه در بند (1) تصويب‌نامه شماره 98198/ت44359هـ مورخ 4/5/1389 كه [...ادامه]

مصوبه « تكميل بند5 ماده5 منشور توسعه فرهنگ قرآني» (مصوب جلسه 643 مورخ 22/2/1388 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي مصوبه [...ادامه]

مصوبه « الحاق يك تبصره به ماده 9 اساسنامه بنياد ملي نخبگان» (مصوب جلسه 562 مورخ 10/3/1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص الحاق اراضي143 هكتاري موسوم به حسن‌آباد مشير، به محدوده مصوب شهر يزد استاندار محترم استان يزد شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در نهمين جلسه سال [...ادامه]

تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر اژيه استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان اصفهان در اجراي بند8 مصوبه [...ادامه]

تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر ناغان استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان چهارمحال و بختياري در اجراي [...ادامه]

تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر حاجي‌آباد استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان فارس در اجراي بند 8 [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تشكيل ستاد راهبري و هماهنگي توسعه استان خراسان شمالي وزارت كشور ـ وزارت جهادكشاورزي ـ وزارت نيرو ـ وزارت راه و ترابري ـ وزارت صنايع [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات كشوري در شهرستان كليبر وزارت كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 7/9/1389 بنا به پيشنهاد شماره 111195/42/4/1 مورخ [...ادامه]

لغو بند (2) تصميم‌نامه شماره 22812/44410 مورخ 4/2/1389 وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور هيئت‌وزيران [...ادامه]

آيين‌نامه تشكيل كميسيون ايمني راههاي كشور وزارت راه و ترابري ـ وزارت كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 23/8/1389 بنا [...ادامه]

اصلاح ماده (6) اساسنامه شركت‌هاي سهامي برق منطقه‌اي وزارت نيرو هيئت وزيران در جلسه مورخ 11/7/1389 بنا به پيشنهاد شماره 100/20/45024 مورخ [...ادامه]

اصلاح تبصره ماده (4) اساسنامه شركت مادرتخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور وزارت راه و ترابري هيئت وزيران در جلسه مورخ 2/8/1389 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه نحوه تشكيل جلسات و چگونگي اتخاذ تصميمات هيئت داوري موضوع ماده 21 تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران وزارت اموراقتصادي و دارايي ـ وزارت دادگستري نظر به اينكه در تصويب‌نامه شماره 99597/ت41562هـ [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه تصويب پروژه‌هاي ساز و كار توسعه پاك در چارچوب پروتكل كيوتو توسط مرجع صلاحيتدار ملي در جمهوري اسلامي ايران سازمان حفاظت محيط‌ زيست نظر به اينكه در آيين‌نامه تصويب پروژه‌هاي ساز و كار [...ادامه]

قانون حمايت از شركتها و مؤسسات دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوريها و اختراعات

تصويب‌نامه در مورد اصلاح تصميم‌نامه، موضوع تعيين بهاي خدمات شركت پست جمهوري اسلامي ايران وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور هيئت وزيران در [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي صادق خليليان ـ وزير جهاد كشاورزي ـ به عنوان نماينده ويژه رييس‌جمهور براي تصميم‌گيري در خصوص تعيين فهرست آفات عمومي، همگاني و بيماريهاي قرنطينه‌اي داخلي، موضوع ماده (16) قانون حفظ نباتات ـ مصوب1346ـ وزارت بازرگاني هيئت وزيران در جلسه مورخ 30/8/1389 بنا به پيشنهاد رييس‌جمهور و به [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تعيين فرودگاه سنندج به عنوان مرز مجاز هوايي وزارت كشور ـ وزارت راه و ترابري هيئت وزيران در جلسه مورخ 14/9/1389 بنا [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تعيين تعرفه ثبت‌نام دريافتي از داوطلبان شركت در آزمونهاي سازمان سنجش آموزش كشور در سال 1390 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري هيئت وزيران در جلسه مورخ 14/9/1389 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تعيين تعميم پوشش بيمه‌اي به (20) قلم داروي تشخيصي و درماني مورداستفاده در بخشهاي سرپايي و خدمات تعويض مفاصل و سي مورد اعمال جراحي شايع (گلوبال) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ وزارت رفاه و تأمين اجتماعي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي قانون ارتقاء كيفي توليد خودرو و ساير توليدات صنعتي داخلي وزارت صنايع و معادن ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت بازرگاني هيئت [...ادامه]

اصلاح ماده (9) آيين‌نامه اجرايي قانون ارتقاء بهره‌وري كاركنان باليني نظام سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور هيئت [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/89/481 ،مورخ 14/9/1389 تاريخ: 19/7/1389 شماره دادنامه: 256 [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/89/48 ،مورخ 2/9/1389 تاريخ: 26/7/1389 شماره دادنامه: 283 [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تعيين مقرري ارزي دانشجويان بورسيه شاغل به تحصيل در خارج از كشور براي سال 1389 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران [...ادامه]

تصميم نمايندگان ويژه رييس‌جمهور در خصوص الزام نصب بخاري درجا با اولويت‌ توليد داخل، براي كليه كاميون‌هاي سنگين وزارت نفت ـ وزارت كشور ـ وزارت صنايع و معادن وزارت راه وترابري تصميم [...ادامه]

آيين‌نامه اعطاي لوح تقدير توسط رييس‌جمهور دفتر رييس‌جمهور هيئت‌وزيران در جلسه مورخ 30/8/1389 بنا به پيشنهاد دفتر رييس‌جمهور « آيين‌نامه [...ادامه]

تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر دهلران استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان ايلام در اجراي بند 8 [...ادامه]

تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر دزآب استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان خوزستان در اجراي بند 8 [...ادامه]

تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر جورقان استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان همدان در اجراي بند 8 [...ادامه]

تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر آبدانان استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان ايلام در اجراي بند 8 [...ادامه]

توضيح ضروري روزنامه رسمي كشور مصوبه شماره 204578/ت45339هـ مورخ 14/9/1389 در ويژه قوانين و مقررات روزنامه رسمي شماره 19159 مورخ 17/9/1389 [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص فوق‌العاده روزانه مأموريت غيرثابت خارج از كشور كاركنان مركز امور حقوقي بين‌المللي رياست جمهوري نهاد رياست جمهوري ـ وزارت امور خارجه ـ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور هيئت وزيران [...ادامه]

آيين‌نامه نحوه پرداخت به اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني و خارجي نهاد رياست جمهوري ـ وزارت امور خارجه ـ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور [...ادامه]

تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص الحاق اراضي به محدوده شهر آذرشهر استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان آذربايجان‌شرقي در اجراي بند 8 [...ادامه]

اصلاحيه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب1376(مصوب 9/5/1389 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

تصويب‌نامه در خصوص تعيين سود بازرگاني لاستيك خودرو وزارت بازرگاني ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت صنايع و معادن وزيران [...ادامه]

تصميم نمايندگان ويژه رييس‌جمهور در خصوص تعيين تعرفه گاز از تاريخ 28/9/1389 وزارت نفت ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي تصميم نمايندگان ويژه رييس‌جمهور در كارگروه [...ادامه]

تصميم نمايندگان ويژه رييس‌جمهور در خصوص تعيين متوسط نرخ تعرفه‌هاي برق از تاريخ 28/9/1389 وزارت نيرو تصميم نمايندگان ويژه رييس‌جمهور در كارگروه طرحهاي تحول اقتصادي كه به استناد [...ادامه]

تصميم نمايندگان ويژه رييس‌جمهور در خصوص تعيين قيمت هر كيلوگرم گندم و آرد از تاريخ 28/9/1389 در سراسر كشور وزارت بازرگاني ـ وزارت كشور ـ وزارت دادگستري تصميم نمايندگان ويژه رييس‌جمهور در كارگروه طرحهاي تحول اقتصادي [...ادامه]

تصميم نمايندگان ويژه رييس‌جمهور در خصوص تعيين نرخ فروش فرآورده‌هاي نفتي از تاريخ 28/9/1389 وزارت نفت تصميم نمايندگان ويژه رييس‌جمهور در كارگروه طرحهاي تحول اقتـصادي كه به استناد اصل يكصد و [...ادامه]

تصميم نمايندگان ويژه رييس‌جمهور در خصوص تعيين متوسط قيمت آب شهري و روستايي، خدمات دفع فاضلاب و ضرايب تبعيض قيمت استاني از تاريخ 28/9/1389 وزارت نيرو تصميم نمايندگان ويژه رييس‌جمهور در كارگروه طرحهاي تحول اقتصادي كه به استناد [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص الحاق وزارت كار و امور اجتماعي به تركيب اعضاي هيئت موضوع ماده (16) آيين‌نامه اختصاص شناسه ملي به كليه اشخاص حقوقي ايراني وزارت كار و امور اجتماعي ـ وزارت كشور ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات معاونت برنامه‌ريزي و [...ادامه]

اصلاح ماده (1) آيين‌نامه اجرايي ماده (22) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب1380ـ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح وزيران عضو كميسيون اقتصاد در جلسه مورخ 15/8/1389 [...ادامه]

اصلاح تصميم نمايندگان ويژه رييس‌جمهور درخصوص تعيين متوسط نرخ مصوب تعرفه‌هاي برق وزارت نيرو نظر به اينكه در جدول پيوست تصميم‌نامه شماره 214885/ت45938ن مورخ 27/9/1389 موضوع [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تعيين سود بازرگاني پرتقال رديف (08051000) تعرفه، نارنگي رديف (08052000) تعرفه و سيب رديف (08081000) تعرفه وزارت بازرگاني ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت جهاد كشاورزي وزيران عضو [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تعيين سود بازرگاني (فصلي) ذرت وارداتي تا پايان سال1389 وزارت بازرگاني ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت جهاد كشاورزي وزيران عضو [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تبديل روستاي پول مركز بخش كجور شهرستان نوشهر در استان مازندران به شهر وزارت كشور وزيران عضو كميسيون سياسي و دفاعي در جلسه مورخ 30/8/1389 بنا به [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تبديل روستاي مرادلو مركز بخش مرادلو در شهرستان مشگين‌شهر استان اردبيل به شهر وزارت كشور وزيران عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي در جلسه مورخ 30/8/1389 بنا به [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص ايجاد بخش بلورد به مركزيت روستاي بلورداز تركيب دهستانهاي بلورد و چهارگنبد در تابعيت شهرستان سيرجان در استان كرمان شماره217640/ت45232ك [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تعيين ميزان جرايم تخلفات مندرج در فصل هشتم قانون نظام صنفي ـ مصوب1382ـ وزارت بازرگاني ـ وزارت دادگستري ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور بانك مركزي جمهوري اسلامي [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تعيين فرودگاه زنجان به عنوان مرز مجاز هوايي وزارت كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 21/9/1389 بنا به پيشنهاد شماره 11/1/25381 مورخ [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تعيين فرودگاه بجنورد در استان خراسان شماليبه عنوان مرز مجاز هوايي وزارت كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 21/9/1389 بنا به پيشنهاد شماره 3/3074/7/1 مورخ [...ادامه]

دستورالعمل اجرايي ماده (14) قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/87/911 ،مورخ 26/9/1389 تاريخ: 19/11/1389 شماره دادنامه: 831 [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تعيين ساعات آغاز به كار اداراتو مشاغل مختلف در شهر تهران وزارت كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/9/1389 بنا به پيشنهاد شماره 3/1/137516 مورخ [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/89/606 ،مورخ 30/9/1389 تاريخ: 15/9/1389 شماره دادنامه: 383 [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/88/521 ،مورخ 30/9/1389 تاريخ: 8/9/1389 شماره دادنامه: 380 [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/88/488 ،مورخ 1/10/1389 تاريخ: 8/9/1389 شماره دادنامه: 379 [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/88/360 ،مورخ30/9/1389 تاريخ: 1/9/1389 شماره دادنامه: 375 [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص لغو ماده (4) و تبصره الحاقي آن و تبصره ماده (6) آيين‌نامه اجرايي نحوه انجام معاينه و صدور برگ معاينه فني خودرو وزارت راه و ترابري ـ وزارت كشور ـ سازمان حفاظت محيط‌زيست هيئت‌وزيران در جلسه [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات كشوري در استان مازندران وزارت كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 21/9/1389 بنا به پيشنهاد شماره 143264/42/4/1 مورخ [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تعيين عوارض صادرات آهن قراضه و ضايعات فلزي وزارت بازرگاني ـ وزارت صنايع و معادن ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي وزارت جهاد كشاورزي [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص انجام مصالحه براي پرداخت حقوق سهام ملي‌شده شركتهاي مشمول بند (الف) ماده (1) قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران وزارت امور اقتصادي و دارايي وزارت صنايع و معادن هيئت وزيران در جلسه مورخ [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص طبقه‌بندي مناطق گرم و مرطوب به دليل افزايش دما و استمرار در مناطق شمالي كشورمتن بصورت کامل ...

تصويب‌نامه در خصوص احداث مجتمع خدماتي رفاهي بين‌راهي در پنج هكتاراز اراضي منطقه حفاظت‌شده اشترانكوه وزارت كشور ـ سازمان حفاظت محيط زيست ـ سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري [...ادامه]

تصميم نمايندگان ويژه رييس‌جمهور درخصوص تعيين سهميه حمايتي نفت گاز خودروهاي نفت گازسوز و سهميه حمايتي بنزين دي ‌ماه وزارت نفت ـ وزارت كشور تصميم نمايندگان ويژه رييس‌جمهور در كارگروه طرحهاي تحول اقتصادي [...ادامه]

تسري آيين‌نامه آمادگي و مقابله با آثار زيان‌بار پديده گرد و غبار (ريزگرد)در كشور به استان مركزي وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت نيرو ـ وزارت نفت ـ وزارت راه و ترابري وزارت بهداشت، [...ادامه]

آيين‌نامه تأييد صلاحيت شركتهاي بازرسي‌كننده و ضوابط بازرسي كالاها وزارت صنايع و معادن ـ مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران شوراي عالي استاندارد [...ادامه]

آيين‎نامه تأييد صلاحيت علمي و فني مديران کنترل کيفيت وزارت صنايع و معادن وزيران عضو شوراي عالي استاندارد در جلسه مورخ 16/3/1389 کميسيون [...ادامه]

اصلاح تبصره ماده (3) آيين‌نامه اجرايي تبصره ماده (6) قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا وزارت كشور ـ سازمان حفاظت محيط زيست هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/10/1389 با [...ادامه]

رأي وحدت رويه قضايي شماره 716ـ 20/7/1389

دستورالعمل آئين‌نامه اجرايي بند 14 قانون بودجه 1389 كل كشور رؤساي محترم سازمان جهاد كشاورزي استانها در اجراي ماده (6) آيين‌نامه اجرايي بند (14) [...ادامه]

تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر ورزنه استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان اصفهان در اجراي بند 8 [...ادامه]

تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر ميرجاوه استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان سيستان و بلوچستان در اجراي [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر كاشان استاندار محترم استان اصفهان پيرو نامه شماره 35118/310/300 مورخ 20/7/1388 موضوع اعلام مصوبه مورخ [...ادامه]

مصوبه « سند نهضت مطالعه مفيد» (مصوب جلسه 673 مورخ 4/8/1389 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ـ شوراي فرهنگ [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تغيير نام شهر سيف‌آباد از توابع بخش مركزي شهرستان ساوجبلاغ در استان البرز به شهر گلسار وزارت كشور وزيران عضو كميسيون سياسي و دفاعي در جلسه مورخ 14/9/1389 بنا به [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص برقراري مقررات لغو رواديد سي روزه براي دارندگان گذرنامه‌هاي سياسي و خدمت بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري مالاوي وزارت امور خارجه وزيران عضو كميسيون سياسي و دفاعي در جلسه مورخ 14/9/1389 بنا [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص برقراري مقررات لغو رواديد(با اقامت حداكثر يك‌ ماهه) براي دارندگان گذرنامه‌هاي سياسي و خدمت بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي كامبوج وزارت امور خارجه وزيران عضو كميسيون سياسي و دفاعي در جلسه مورخ 14/9/1389 بنا [...ادامه]

تصميم نمايندگان ويژه رييس‌جمهور در خصوص تعيين نرخ (2) سهميه حمايتي نفت گاز خودروهاي نفت گازسوز وزارت نفت ـ وزارت كشور ـ ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت [...ادامه]

الحاق بندهاي (7) ، (8) و (9) به آيين‌نامه نحوه پرداخت به اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني يا خارجي نهاد رياست جمهوري ـ وزارت امور خارجه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور هيئت [...ادامه]

تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر دوست‌محمد استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان سيستان و بلوچستان در اجراي [...ادامه]

تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر پيشين استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان سيستان و بلوچستان در اجراي [...ادامه]

تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر گلمورتي استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان سيستان و بلوچستان در اجراي [...ادامه]

تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر بنجار استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان سيستان و بلوچستان در اجراي [...ادامه]

تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر كنارك استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان سيستان و بلوچستان در اجراي [...ادامه]

تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر سوران استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان سيستان و بلوچستان در اجراي [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح كالبدي منطقه‌اي خوزستانمتن بصورت کامل ...

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/89/578 ،مورخ 11/10/1389 تاريخ: 1/9/1389 شماره دادنامه: 374 [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/89/605 ، 11/10/1389 تاريخ: 15/9/1389 شماره دادنامه: 381 [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/88/987 ،مورخ 11/10/1389 تاريخ: 22/9/1389 شماره دادنامه: 387 [...ادامه]

تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر تايباد استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان خراسان رضوي در اجـراي بند [...ادامه]

تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر دولت‌آباد استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان اصفهان در اجراي بند 8 [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر پاكدشت استاندار محترم استان تهران در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تأسيس شوراي عالي [...ادامه]

نظريه‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85)و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»

تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر برزول استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان همدان در اجراي بند 8 [...ادامه]

تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر لالجين استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان همدان در اجراي بند 8 [...ادامه]

تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر گل‌تپه استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان همدان در اجراي بند 8 [...ادامه]

اصلاحيه نظر به اينكه برابر نامه‌هاي به شماره 70237ـ 19/10/1389 ، 70258ـ 19/10/1389 ، 70225ـ19/10/1389 معاونت اداره [...ادامه]

نظريه‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»

اصلاحيه نظر به اينكه برابر نامه‌هاي به شماره 70237ـ 19/10/1389 ، 70258ـ 19/10/1389 ، 70225ـ19/10/1389 معاونت اداره [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تبصره (2) قانون اصلاح ماده (60)قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب 1388- وزارت كشور - وزارت امور اقتصادي و دارايي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص عوارض صادراتي شمش چدن وزارت بازرگاني - وزارت امور اقتصادي و دارايي وزارت صنايع و معادن وزيران عضو [...ادامه]

الحاق تبصره به ماده (7) آيين‌نامه اجرايي تبصره (2) ماده (21) و ماده (121) قانون مديريت خدمات كشوري دفتر مقام معظم رهبري - معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور وزيران عضو [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تبديل روستاي خليفان مركز بخش خليفان از توابع شهرستان مهاباد در استان آذربايجان غربي به شهر وزارت كشور وزيران عضو كميسيون سياسي و دفاعي در جلسه مورخ 30/8/1389 بنا به [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه در خصوص اعطاي تسهيلات بانكي در قالب طرح مسكن مهر وزارت مسكن و شهرسازي - وزارت امور اقتصادي و دارايي - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي معاونت [...ادامه]

اصلاح تصميم‌نامه شماره 28610/44520 مورخ 11/2/1389 وزارت امور اقتصادي و دارايي - وزارت رفاه و تأمين اجتماعي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه سازمان تعزيرات حكومتي وزارت دادگستري تصميم نمايندگان ويژه رييس‌جمهور در كارگروه كنترل بازار كه در جلسه مورخ [...ادامه]

اصلاح بند2 اصلاح آيين‌نامه معاملات شركت مادرتخصصي توليد مواد اوليه و سوخت هسته‌اي سازمان انرژي اتمي ايران نظر به اينكه در بند (2) تصويب‌نامه شماره 118641/ت45029ه- مورخ [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.شماره ه-/89/5 ،مورخ 20/10/1389 تاريخ: 23/1/1389 شماره دادنامه: 4 [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شماره ه-/89/632 ،مورخ 25/10/1389 تاريخ: 29/9/1389 شماره دادنامه: 394 [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.شماره ه-/89/554 ،مورخ 25/10/1389 تاريخ: 17/8/1389 شماره دادنامه: 371 [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.شماره ه-/88/257 ،مورخ 25/10/1389 تاريخ: 16/1/1389 شماره دادنامه: 1 [...ادامه]

اصلاحيه نظام‌نامه انتخاب سران دفاتر ازدواج

اصلاحيه شماره1/7223/ه- [...ادامه]

اصلاحيه نظر به اينكه برابر نامه‌هاي به شماره 70255- 19/10/1389 ، 70231- 19/10/1389 معاونت اداره كل اسناد [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تعيين عوارض صادراتي كاغذ باطله (آخال كاغذ) وزارت بازرگاني ـ وزارت صنايع و معادن ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي وزارت جهاد كشاورزي [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص ادغام روستاهاي زنجيره سفلي و سرخكاناز توابع دهستان شباب بخش مركزي شهرستان شيروان و چرداول در استان ايلام وزارت كشور وزيران عضو كميسيون سياسي و دفاعي در جلسه مورخ 28/9/1389 بنا به [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص برقراري مقررات لغو رواديد سي‌روزه براي دارندگان گذرنامه‌هاي سياسي و خدمت بين دولت جمهوري اسلامي ايران و جمهوري گينه بيسائو وزارت امور خارجه وزيران عضو كميسيون سياسي و دفاعي در جلسه مورخ 28/9/1389 بنا [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تغيير نام روستاي « حيدره پشت شهر» از توابع دهستان الوندكوه غربي و روستاي « كور كهريز» از توابع دهستان گنبد بخش مركزي شهرستان همدان وزارت كشور وزيران عضو كميسيون سياسي و دفاعي در جلسه مورخ 28/9/1389 بنا به [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تبديل روستاي بردستان از توابع دهستان حومه بخش مركزي شهرستان دير در استان بوشهر به شهر وزارت كشور وزيران عضو كميسيون سياسي و دفاعي در جلسه مورخ 28/9/1389 بنا به [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص ادغام روستاي خانقاه از توابع دهستان كوهپايه بخش نوبران شهرستان ساوه در استان مركزي با روستاي ساري سفلي از توابع همين بخش به يك روستا وزارت كشور وزيران عضو كميسيون سياسي و دفاعي در جلسه مورخ 28/9/1389 بنا به [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات كشوري در استان فارس وزارت كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 21/9/1389 بنا به پيشنهاد شماره 65970/42/4/1 مورخ [...ادامه]

تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر زنگنه استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان همدان در اجراي بند 8 [...ادامه]

تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر گيان استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان همدان در اجراي بند 8 [...ادامه]

اصلاحيه نظر به اينكه برابر نامه‌هاي به شماره 70252ـ19/10/1389 ، 70228ـ19/10/1389 ، 70243 ـ 19/10/1389 معاونت اداره [...ادامه]

موافقت هيئت وزيران در مورد پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي درخصوص ايجاد واحد متولي نوغانداري معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور ـ وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت صنايع و معادن وزارت [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه شماره 27035/43850 مورخ 8/2/1389 وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت دادگستري ـ وزارت اطلاعات معاونت توسعه مديريت و سرمايه [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شماره هـ/89/657 ،مورخ 29/10/1389 تاريخ: 6/10/1389 شماره دادنامه: [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.شماره هـ/89/616 ،مورخ 25/10/1389 تاريخ: 6/10/1389 شماره دادنامه: [...ادامه]

قانون موافقتنامه معاضدت حقوقي و قضائي در موضوعات مدني و تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و امارات متحده عربي

قانون موافقتنامه استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و امارات متحده عربي

قانون موافقتنامه معاضدت حقوقي دو جانبه در موضوعات كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و امارات متحده عربي

قانون ايجاد مناطق جديد ويژه اقتصادي

قانون موافقتنامه همكاري حقوقي در امور مدني و كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تركيه

قانون موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كنيا

تصويب‌نامه در خصوص تعيين مرز رازي در شهرستان خوي در استان آذربايجان غربي به عنوان مرز مجاز زميني رسمي وزارت كشور - وزارت امور اقتصادي و دارايي هيئت وزيران در جلسه مورخ 6/11/1389 [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تشكيل كارگروه به منظور توسعه و تعميق زيارت و ترويج فرهنگ رضوي و اتخاذ تصميمات هماهنگ در خصوص امور فرهنگي، عمراني، زيربنايي و زيرساختها در امور زائران در مقياس ملي و بين‌المللي نهاد رياست جمهوري - وزارت كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 10/11/1389 بنا به [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات كشوري در استان كرمان وزارت كشور هيئت وزيران درجلسه مورخ 21/9/1389 بنا به پيشنهاد شماره 44515/42/4/1 مورخ 23/3/1389 [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص سهام متعلق به بخش غيردولتي شركتهاي دولتي وزارت نفت - وزارت امور اقتصادي و دارايي هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/10/1389 [...ادامه]

اصلاح بند (ب) ماده (9) آيين‌نامه معاملات شركت مادرتخصصي عمران و بهسازي شهري ايران وزارت امور اقتصادي و دارايي - وزارت مسكن و شهرسازي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور [...ادامه]

تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر مريانج شماره89/300/55809 [...ادامه]

تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع فيروزان استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان همدان در اجراي بند 8 [...ادامه]

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394 ـ 1390)

قانون تصويب موارد حذف، اصلاح و الحاق به اساسنامه، مقاوله‌نامه و آئين‌نامه كلي كنفرانسها، مجامع و ساير جلسات اتحاديه بين‌المللي مخابرات طي كنفرانس سران مختار(آنتالياـ 2006ميلادي«1385هجري شمسي»)

قانون تأسيس شركتهاي تعاوني توسعه و عمران شهرستاني

قانون تصويب اصلاحيه پروتكل 1992 ميلادي برابر با 1371 هجري شمسيجهت اصلاح كنوانسيون بين‌المللي مسؤوليت مدني ناشي از خسارت آلودگي نفتي 1969 ميلادي برابر با 1348هجري شمسي ‌و پروتكل 1992 ميلادي برابر با 1371هجري شمسي جهت اصلاح كنوانسيون تأسيس يك ‌صندوق بين‌المللي براي جبران خسارت آلودگي نفتي 1971 ميلادي برابر با 1350 هجري شمسي

قانون الحاق جزاير هندورابي و فارور كوچك و بزرگ به محدوده منطقه آزاد كيش

قانون موافقتنامه همكاري و هماهنگي امنيتي بين جمهوري اسلامي ايران و سلطنت عمان

قانون اصلاح ماده (8) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1387

قانون تمديد مهلت اجراء آزمايشي قانون مجازات اسلامي

قانون تصويب متن تجديدنظرشده كنوانسيون بين‌المللي حفظ نباتات

قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ازبکستان در زمينه کمک متقابل بين گمرکات دو کشور و پروتكل اصلاحي آن

قانون موافقتنامه همكاريهاي امنيتي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت قطر

قانون ايجاد مناطق ويژه اقتصادي سهند مراغه، آستارا و سهلان

قانون تشريفات (پروتكل) طرح تعرفههاي ترجيحي براي نظام ترجيحات تجاري ميان كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي (PRETAS)

مصوبه « اصلاح و تكميل ماده واحده ايجاد شرايط تسهيل زمينه‌هاي ادامه تحصيل دانش‌آموزان و دانشجويان افغاني و عراقي مقيم ايران» (مصوب جلسه 678 مورخ 30/9/1389 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ـ وزارت بهداشت، [...ادامه]

مصوبه « انتخاب دو عضو جديد شوراي تخصصي توسعه فرهنگ قرآني» (مصوب جلسه 679 مورخ 14/10/1389 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي مصوبه [...ادامه]

مصوبه « انتخاب يك عضو جديد شوراي فرهنگ عمومي» (مصوب جلسه 679 مورخ 14/10/1389 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ـ شوراي فرهنگ [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص جابجايي تصفيه‌خانه فاضلاب شهر جديد پرديس استاندار محترم استان تهران شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در پانزدهمين جلسه [...ادامه]

قانون پيش‌فروش ساختمان

قانون حمايت از احياء ، بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده و ناكارآمد شهري

تصويب‌نامه در خصوص تعيين نرخ ريالي صدور انواع گواهي‌ها براساس واحد اندازه‌گيري گواهي الكترونيكي (CMU) در سال 1389متن بصورت کامل ...

تصويب‌نامه در خصوص تعيين هزينه عضويت و آبونمان تامين‌كنندگان كالا و خدمات مورد نياز دستگاههاي اجرايي در سامانه تداركات الكترونيكي دولت وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت بازرگاني ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات [...ادامه]

الحاق تبصره به جزء (الف) بند (1) تصويب‌نامه در خصوص تشكيل كارگروهي درخصوص تعيين ميزان و نحوه دريافت حق بيمه خدمات درماني كشور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ وزارت رفاه و تأمين اجتماعي وزارت كار و امور اجتماعي [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تقسيمات كشوري در استان كرمان وزارت كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 6/11/1389 بنا به پيشنهاد شماره 44522/42/4/1 مورخ [...ادامه]

اصلاح مواد (5)، (10) و (15) آيين‌نامه از رده‌ خارج كردن خودروهاي فرسوده وزارت كشور ـ وزارت صنايع و معادن ـ سازمان حفاظت محيط زيست بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران [...ادامه]

آيين‌نامه چگونگي هزينه وجوه حاصل از محل هداياي مستقل و حق‌التوليه و حق‌النظاره و اداره امور اماكن مذهبي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي وزيران عضو كميسيون اقتصاد در جلسه مورخ 27/9/1389 [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي ماده (27) قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت راه و ترابري ـ وزارت كشور بيمه مركزي جمهوري اسلامي [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه در خصوص تعيين ميزان جرايم تخلفات مندرج در فصل هشتم قانون نظام صنفي مصوب 1382 وزارت بازرگاني ـ وزارت دادگستري ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تعيين سود بازرگاني سيب‌زميني موضوع رديف تعرفه (07019000) تا پايان فروردين ماه سال 1390 وزارت بازرگاني ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت صنايع و معادن ـ وزارت جهاد [...ادامه]

تصميم نمايندگان ويژه رييس‌جمهور در خصوص تعيين قيمت خريد تضميني برنج عنبربو نجفي در سال زراعي 1390ـ 1389 وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت بازرگاني معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور تصميم نمايندگان [...ادامه]

مصوبه « اصلاح و تكميل عنوان روز 26 آذر در مناسبت‌هاي مندرج در ضميمه تقويم رسمي كشور براي سال 1390 هجري‌شمسي (مصوب 26/5/1389 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)» (مصوب جلسه 680 مورخ 28/10/1389 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ـ شوراي فرهنگ [...ادامه]

مصوبه « احاله هماهنگي و برنامه‌ريزي وحدت حوزه و دانشگاه و بزرگداشت شهيد مفتح به نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري» (مصوب جلسه 679 مورخ 14/10/1389 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها ـ [...ادامه]

مقررات برگزاري مناقصات نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران در خصوص مقررات برگزاري مناقصات نيروهاي مسلح گردشكاري بشماره 72241 به تاريخ 7/5/1385 به محضر مقام [...ادامه]

اصلاحيه نظر به اينكه برابر نامه‌هاي به شماره 75962ـ12/11/1389 ، 75966ـ12/11/1389 ، 75961 ـ 12/11/1389 معاونت اداره [...ادامه]

قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سوسياليستي ويتنام

تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي عليرضا عامري براي مدت سه سال به عنوان عضو غيرموظف هيئت مديره سازمان منطقه آزاد كيش نهاد رياست جمهوري وزيران عضو شـوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تعيين سود بازرگاني پنبه وارداتي تعرفه (5201 و 5203000) وزارت بازرگاني ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت صنايع و معادن وزارت جهاد كشاورزي [...ادامه]

آيين‌نامه تعيين قيمت فروش، اجاره و نحوه و شرايط واگذاري ساختمان‌ها و اراضي مازاد بر نياز وزارت آموزش و پرورش به مؤسسان مدارس غيردولتي وزارت آموزش و پرورش وزيران عضو كميسيون لوايح در جلسه مورخ 7/9/1389 بنا به [...ادامه]

اصلاحيه نظر به اينكه برابر نامه‌هاي به شماره 75964ـ12/11/1389 ، 75968ـ12/11/1389 معاونت اداره كل اسناد و تنقيح [...ادامه]

قانون الحاق سه ماده و دو تبصره به قانون تعيين‌تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/88/468،مورخ 20/11/1389 تاريخ: 24/8/1389 شماره دادنامه: 373 [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/84/787 ،مورخ 20/11/1389 تاريخ: 29/9/1389 شماره دادنامه: 390 [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/87/1000 ،مورخ20/11/1389 تاريخ: 29/9/1389 شماره دادنامه: 393 [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/88/533 ،مورخ 20/11/1389 تاريخ: 20/10/1389 شماره دادنامه: 456 [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/88/702 ،مورخ 20/11/1389 تاريخ: 20/10/1389 شماره دادنامه: 458 کلاسه [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/88/470 ،مورخ20/11/1389 تاريخ: 20/10/1389 شماره دادنامه: 459 [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/89/399 ،مورخ 20/11/1389 تاريخ: 20/10/1389 شماره دادنامه: 460ـ476 کلاسه پرونده: 89/399 [...ادامه]

قانون تبديل سازمانهاي تربيت بدني و ملي جوانان به وزارت ورزش و جوانان

تصويب‌نامه در خصوص حقوق و مزاياي حالت اشتغال مستخدمين شهيد و جانباز مشمول قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد، جانباز، ازكارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي ـ مصوب1372ـ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور بنياد شهيد و امور ايثارگران هيئت وزيران [...ادامه]

تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر ميانرود استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان خوزستان در اجراي بند 8 [...ادامه]

تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر قير استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان فارس در اجراي بند 8 [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر بجنورد استاندار محترم استان خراسان شمالي در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تأسيس شوراي [...ادامه]

نامه شماره100/48334/9000ـ24/11/1389 رئيس محترم حوزه رياست قوه قـضائيه شماره100/48334/9000 [...ادامه]

نظريه فقهاي معظم شوراي نگهبان درخصوص ماده (24) قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 7/9/1347

تصويب‌نامه در خصوص تعيين فواصل لازم براي استقرار واحدهاي صنفي و خدماتي در مناطق با كاربري مسكوني، آموزشي و درماني سازمان حفاظت محيط‌زيست شوراي عالي حفاظت محيط زيست در جلسه مورخ 28/9/1389 كميسيون امور [...ادامه]

آيين‌نامه تعيين ميزان جرايم نقدي متناسب با عمل ارتكابي در رويه‌هاي ضدرقابتي وزارت امور اقتصادي و دارايي هيـئت وزيران در جلسه مورخ 10/11/1389 با توجـه به [...ادامه]

قانون اصلاح ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران

تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر باشت استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان كهكيلويه و بويراحمد در اجراي [...ادامه]

تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر نيمور استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان مركزي در اجراي بند 8 [...ادامه]

تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر دستگرد استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان اصفهان در اجراي بند 8 [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص الحاق 6/4 هكتار از اراضي حريم شهر ايلام به محدوده آن استاندار محترم ايلام شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در يازدهمين جلسه سالجاري در [...ادامه]

تصويب‌نامه در مورد انتقال شركت مادرتخصصي آزمايشگاه و مكانيك خاكاز گروه يك بنگاه‌ها و فعاليتهاي اقتصادي به گروه (2) پيوست شماره (2) تصويب‌نامه شماره 115320/ت43181 وزارت راه و ترابري ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي هيئت وزيران در جلسه [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/88/776 ،مورخ 8/12/1389 تاريخ: 18/11/1389 شماره دادنامه: 513 الي 517 کلاسه [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/87/721 ،مورخ 8/12/1389 تاريخ: 4/11/1389 [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/89/709،مورخ 8/12/1389 تاريخ: 27/10/1389 شماره دادنامه: [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/87/1061 ،مورخ 8/12/1389 تاريخ: 4/11/1389 شماره دادنامه: 492 [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/89/121،مورخ 8/12/1389 تاريخ: 3/8/1389 شماره دادنامه: 280ـ 281 کلاسه پرونده: 89/222ـ121 [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/88/560 ،مورخ 8/12/1389 تاريخ: 13/10/1389 شماره دادنامه: 411 [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/89/716 ،مورخ 8/12/1389 تاريخ: 27/10/1389 شماره دادنامه: 474 کلاسه [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/88/984،مورخ 8/12/1389 تاريخ: 29/9/1389 شماره دادنامه: 391 [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/89/174،مورخ 8/12/1389 تاريخ: 27/10/1389 شماره دادنامه: 462 [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/87/770،مورخ 8/12/1389 تاريخ: 27/10/1389 شماره دادنامه: 470 کلاسه [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/89/759 ،مورخ 8/12/1389 تاريخ: 11/11/1389 شماره دادنامه: 509 [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/89/774 ،مورخ 8/12/1389 تاريخ: 18/11/1389 [...ادامه]

الحاق تبصره به ماده (49) آيين‌نامه اجرايي قانون احداث پروژه‌هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانكها و ساير منابع مالي و پولي كشورـ مصوب 1367ـ وزارت راه و ترابري ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي معاونت [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تبديل روستاي مهر مركز بخش گچي شهرستان ملكشاهي در استان ايلام به شهر وزارت كشور وزيران عضو كميسيون سياسي و دفاعي در جلسه مورخ 10/11/1389 بنا [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تقسيمات كشوري در استان آذربايجان شرقي وزارت كشور وزيران عضو كميسيون سياسي و دفاعي در جلسه مورخ 10/11/1389 بنا [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص ايجاد اداره صنايع و معادن در شهرستان بم وزارت صنايع و معادن ـ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك [...ادامه]

تصميم نمايندگان ويژه رييس‌جمهور در خصوص انتقال فعاليت‌هاي آموزشي و بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي ايران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ وزارت كشور معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور معاونت توسعه مديريت [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي ورود، ساخت، فرمولاسيون و مصرف كودهاي شيميايي، زيستي، آلي و سموم دفع آفات نباتي وزارت جهادكشاورزي ـ وزارت صنايع و معادن ـ وزارت بازرگاني ـ سازمان حفاظت محيط‌زيست [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص واردات پنبه از كليه كشورهاي توليدكننده پنبه وزارت بازرگاني ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت صنايع و معادن ـ وزارت جهادكشاورزي [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص كاهش سود بازرگاني تخم‌مرغ خوراكي وزارت بازرگاني ـ وزارت اموراقتصادي و دارايي ـ وزارت صنايع و معادن ـ وزارت جهادكشاورزي [...ادامه]

مصوبه « اصلاح و تكميل ماده واحده ايجاد شرايط تسهيل زمينه‌هاي ادامه تحصيل دانش‌آموزان و دانشجويان افغاني و عراقي مقيم ايران» (مصوب جلسه 678 مورخ 30/9/1389 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ـ وزارت بهداشت،‌درمان [...ادامه]

مصوبه « تأييد انتخاب رئيس دانشگاه تربيت مدرس» (مصوب جلسه 680 مورخ 28/10/1389 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مصـوبه [...ادامه]

مصوبه « تأييد انتخاب رئيس دانشگاه صنعتي اصفهان» (مصوب جلسه 680 مورخ 28/10/1389 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) وزارت علوم، تحقيقات و فناوري [...ادامه]

مصوبه « تأييد انتخاب رئيس دانشگاه شيراز» (مصوب جلسه 680 مورخ 28/10/1389 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) وزارت علوم، تحقيقات و فناوري [...ادامه]

مصوبه « تأييد انتخاب رئيس دانشگاه شهيد باهنر كرمان» (مصوب جلسه 680 مورخ 28/10/1389 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) رييس‌جمهور و رييس شوراي عالي [...ادامه]

مصوبه « تأييد انتخاب رئيس دانشگاه صنعتي بابل» (مصوب جلسه 680 مورخ 28/10/1389 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مصوبه [...ادامه]

مصوبه « تأييد انتخاب رئيس دانشگاه هنر» (مصوب جلسه 680 مورخ 28/10/1389 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) وزارت علوم، تحقيقات و فناوري [...ادامه]

مصوبه « تأييد انتخاب رئيس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني قم» (مصوب جلسه 680 مورخ 28/10/1389 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) وزارت بهداشت، درمان و آموزش [...ادامه]

مصوبه « تأييد انتخاب رئيس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني سبزوار» (مصوب جلسه 680 مورخ 28/10/1389 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي [...ادامه]

مصوبه « تأييد انتخاب رئيس دانشگاه محقق اردبيلي» (مصوب جلسه 681 مورخ 12/11/1389 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مصوبه [...ادامه]

مصوبه « تأييد انتخاب رئيس دانشگاه مراغه» (مصوب جلسه 681 مورخ 12/11/1389 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) وزارت علوم، تحقيقات و فناوري [...ادامه]

مصوبه « تأييد انتخاب رئيس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني لرستان» (مصوب جلسه 681 مورخ 12/11/1389 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي [...ادامه]

مصوبه « تأييد انتخاب رئيس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني رفسنجان» (مصوب جلسه 681 مورخ 12/11/1389 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي [...ادامه]

مصوبه « تأييد انتخاب رئيس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني شهركرد» (مصوب جلسه 681 مورخ 12/11/1389 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي [...ادامه]

مصوبه « تأييد انتخاب رئيس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني كرمان» (مصوب جلسه 681 مورخ 12/11/1389 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) وزارت بهداشت، درمان و آموزش [...ادامه]

مصوبه « انتخاب رئيس هيأت حمايت از كرسي‌هاي نظريه‌پردازي و مناظره» (مصوب جلسه 681 مورخ 12/11/1389 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) هيأت حمايت از كرسي‌هاي نظريه‌پردازي [...ادامه]

مصوبه « اصلاح ماده 10 اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامي» (مصوب جلسه 682 مورخ 26/11/1389 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) دانشگاه آزاد اسلامي ـ وزارت علوم، تحقيقات و [...ادامه]

مصوبه « تأييد انتخاب رئيس دانشگاه كردستان» (مصوب جلسه 681 مورخ 12/11/1389 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مصوبه [...ادامه]

مصوبه « تأييد انتخاب رئيس دانشگاه صنعتي جندي‌شاپور» (مصوب جلسه 680 مورخ 28/10/1389 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مصوبه [...ادامه]

تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري

نظريه‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85)و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»

تصويب‌نامه در خصوص تبديل روستاي چهار طاق سيدآباداز توابع دهستان خرقان بخش بسطام شهرستان شاهرود در استان سمنانپس از ادغام با روستاهاي چهارطاق پايين، پرو، قلعه ميرزا سليمان، قاسم‌آباد خانلر و قلعه عبدالله به روستاي گلستان وزارت كشور وزيران عضو كميسيون سياسي و دفاعي در جلسه مورخ 10/11/1389 بنا به [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تبديل روستاي گروك از توابع دهستان سيريك بخش مركزي شهرستان سيريك در استان هرمزگان به شهر وزارت كشور وزيران عضو كميسيون سياسي و دفاعي در جلسه مورخ 10/11/1389 بنا به [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تبديل روستاي نازك عليا مركز بخش ارس در شهرستان پلدشت و روستاي زرآباد مركز بخش صفائيه در شهرستان خوي و روستاي مرگنلر مركز بخش قره قيون در شهرستان شوط در استان آذربايجان غربي به شهر وزارت كشور وزيران عضو كميسيون سياسي و دفاعي در جلسه مورخ 10/11/1389 بنا به [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تشكيل كارگروه صادرات كشور نهاد رياست جمهوري ـ وزارت نفت ـ وزارت تعاون ـ وزارت راه و ترابري وزارت كشور ـ [...ادامه]

اصلاح مواد (2)، (3)، (4) و (6) آيين‌نامه چگونگي تعيين و حدود وظايف سخنگوي هيئت دولت و تشكيل شوراي اطلاع‌رساني دولت نهاد رياست جمهوري هيئت وزيران در جلسه مورخ 24/11/1389 بنا به پيشنهاد شماره 180912 [...ادامه]

اصلاح ماده (9) آيين‌نامه كاربردي‌شدن كارت شناسايي ملي وزارت كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/12/1389 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي كشور [...ادامه]

اصلاح مواد (5) و (6) اصلاحي آيين‌نامه اجرايي تبصره (4) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح وزارت امور اقتصادي و دارايي وزيران عضو كميسيون اقتصاد در جلسه مورخ 27/9/1389 بنا [...ادامه]

اصلاحيه ماده (13) اساسنامه كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان ـ مصوب1359ـ وزارت آموزش و پرورش هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/10/1389 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه در خصوص تبديل روستاي خومه‌زار از توابع دهستان آبكش يك بخش مركزي شهرستان ممسني در استان فارس به شهر وزارت كشور نظر به اينكه در تصويب‌نامه شماره 168331/ت43820هـ مورخ 28/7/1389، نام دهستان « [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر گز استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان اصفهان در اجراي بند 8 [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر جديد هشتگرد استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان البرز شوراي عالي شهرسازي و [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص افزايش تراكم و سطح اشغال ساختمان باغ ـ موزه (موزه جواهرات ملي و خزاين بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) استاندار محترم استان تهران شـوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در شانزدهـمين جلسه سـال [...ادامه]

نظريه‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»

مصوبه « تأييد انتخاب رئيس دانشگاه بين‌المللي امام خميني (ره) قزوين» (مصوب جلسه 682 مورخ 26/11/1389 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مصوبه [...ادامه]

مصوبه « تأييد انتخاب رئيس دانشگاه ايلام» (مصوب جلسه 682 مورخ 26/11/1389 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مصوبه [...ادامه]

مصوبه « تأييد انتخاب رئيس دانشگاه صنعتي كرمانشاه» (مصوب جلسه 682 مورخ 26/11/1389 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مصوبه [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات كشوري در استان چهارمحال و بختياري وزارت كشور وزيران عضو كميسيون سياسي و دفاعي در جلسه مورخ 10/11/1389 بنا به [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص ايجاد اداره كار و اموراجتماعي در شهرستان‌هاي زهك و كنارك از توابع استان سيستان و بلوچستان معاون اول رييس‎جمهور ـ محمدرضا رحيمي وزارت كار و امور اجتماعي ـ معاونت توسعه مديريت و سرمايه [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات كشوري در استان تهران وزارت كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/12/1389 پيشنهاد شماره 38701/42/4/1 مورخ 12/3/1389 وزارت [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص ايجاد اداره سازمان حفاظت محيط زيست در شهرستانهاي اسكو، ملكان، عجب‌شير، هريس، مانه و سملقان سازمان حفاظت محيط‌زيست ـ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح توسعه و عمران (جامع) ناحيه يزد (شامل شهرستانهاي يزد، تفت، ابركوه، صدوق، اردكان، ميبد، مهريز و خاتم) استاندار محترم استان يزد در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تأسيس شوراي عالي [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص محدوده شهر جديد پرديس استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان تهران شوراي عالي شهرسازي و [...ادامه]

تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر خنج استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان فارس در اجراي بند 8 [...ادامه]

نظريه‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.شماره هـ/88/951 ،مورخ 16/12/1389 تاريخ: 9/12/1389 شماره دادنامه: 601 [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.شماره هـ/89/192 ،مورخ 16/12/1389 تاريخ: 25/11/1389 شماره دادنامه: 533 کلاسه [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.شماره هـ/88/815 ،مورخ 16/12/1389 تاريخ: 9/12/1389 شماره دادنامه: 597 [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.شماره هـ/89/794 ،مورخ 8/12/1389 تاريخ: 25/11/1389 شماره دادنامه: 529 [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.شماره هـ/89/795 ،مورخ 8/12/1389 تاريخ: 25/11/1389 شماره دادنامه: 531 [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.شماره هـ/89/226 ،مورخ 8/12/1389 تاريخ: 25/11/1389 شماره دادنامه: 530 [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.شماره هـ/89/714 ،مورخ 8/12/1389 تاريخ: 27/10/1389 شماره دادنامه: 473 [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.شماره هـ/88/1008 ،مورخ 23/12/1389 تاريخ: 9/12/1389 شماره دادنامه: 594 [...ادامه]

تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر هرند استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان اصفهان در اجراي بند 8 [...ادامه]

تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر مصيري استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان فارس در اجراي بند 8 [...ادامه]

تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر سجزي استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان اصفهان در اجراي بند 8 [...ادامه]

تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر بنارويه استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان فارس در اجراي بند 8 [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر يزد استاندار محترم استان يزد شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در هجدهمين جلسه سال [...ادامه]

نظريه‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85)و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»

آيين‌نامه اجرايي قانون اساسنامه هيئت رسيدگي به شكايات قانون برگزاري مناقصات وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت كشور معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌‌جمهور [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه مديريت و ساماندهي وسايل پرنده فوق سبك غيرنظامي سازمان تربيت بدني ـ وزارت راه و ترابري هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/12/1389 [...ادامه]

اساسنامه پژوهشكده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهي(مصوب جلسه 86 مورخ 20/7/1383)

تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر سركان استاندار محترم و رياست شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان همدان در اجراي بند 8 [...ادامه]

تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر لنده استاندار محترم و رياست شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان كهگيلويه و بويراحمد در اجـراي [...ادامه]

ـ نظريه 229/7 ـ 21/1/1389 اداره کل حقوقي قوه قضائيه: با توجه به اينكه ماده واحده «قانون مربوط به واگذاري منافع و تخليه اماكن غرفه و [...ادامه]

ـ نظريه 231/7 ـ 21/1/1389 اداره كل حقوقي قوه قضائيه: طبق بند 14 ماده 55 قوانين و مقررات شهرداري، از جمله وظايف شهرداري اتخاذ تدابير و [...ادامه]

نظريه 345/7 ـ 25/1/1389 اداره کل حقوقي قوه‌قضائيه: 1 ـ با توجه به ماده 62 آيين‌نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاء دادگستري، رسيدگي دادسراي انتظامي [...ادامه]

نظريّه 450/7 ـ 1/2/1389 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: صورتجلسات و تصميات هيأتهاي مديره شركت‌هاي سهامي خاص كه برخلاف مقررات ق.ت.1311 اتخاذ شده باشد از [...ادامه]

ـ نظريه 633/7 ـ 7/2/1389 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: اولاً، منظور از قاضي دادگاه صالح مذكور در تبصره قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي و جلوگيري [...ادامه]

از نظريه 665/7 ـ 8/2/1389 اداره کل حقوقي قوه قضائيه: 1ـ باتوجه به بندهاي 1و2 ماده 8 آيين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله و حق‌المشاوره و هزينه سفر وكلاي [...ادامه]

نظريه 1358/7 ـ 5/3/1389 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: آنچه را که بند هـ ماده 46 ق.آ.د.ک. منع کرده است مطرح بودن دعوي حقوقي يا [...ادامه]

ـ نظريه 1989/7 ـ 1/4/1389 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: باعنايت به ماده 3 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 كه در تعريف مؤسسه دولتي آورده [...ادامه]

ـ نظريه 2218/7 ـ 9/4/1389 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: با توجه به مقررات ماده 3 قانون تعاريف محدوده و حريم شهر و روستا و شهرك [...ادامه]

ـ نظريه 2411/7 ـ 16/4/1389 اداره كل حقوقي قوه قضائيه: طبق تبصره 1 بند 2 ماده 55 قانون شهرداري سد معابر عمومي و اشتغال پياده‌روها و [...ادامه]

ـ نظريه 2491/7 ـ 23/4/1389 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: با توجه به مواد1180و 1183و 1184 (اصلاحي 1/3/1379) و 1186 ق.م.، اصل بر صحت و اعتبار [...ادامه]

نظريه 2504/7 ـ 26/4/1389 اداره کل حقوقي قوه قضائيه: 1ـ باتوجه به مفاد ماده 2 آيين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله، حق‌المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب [...ادامه]

نظريه 2577/7 ـ 28/4/1389 اداره کل حقوقي قوه قضائيه: نظر به اين‌كه مستفاد از مقررات مواد 249 و 309 و 314 و 403 و 404 [...ادامه]

ـ نظريه 2881/7 ـ 16/5/1389 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: 1- با توجه به ماده 9 ق.آ.د.ك.1378 (در حال حاضر ماده 10 ق.آ.د.ك.1392) و مواد 3 [...ادامه]

رأي وحدت رويه 4484 ـ 13/6/1389 شوراي عالي ثبت: با توجه به محتويات پرونده‌ها و گزارش کار، در مواردي که بين نظريه کارشناس اول و [...ادامه]

نظريه 4089/7 ـ 20/6/1389 اداره کل حقوقي قوه قضائيه: ماده 136 ق.ت.1311 از قواعد آمره محسوب مي‌شود و توافق اشخاص برخلاف آن فاقد اعتبار است. [...ادامه]

ـ نظريه 3920/7 ـ 31/6/1389 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: طبق ماده واحده قانون پيوند اعضاي بيماران فوت شده يا بيماراني كه مرگ مغزي آنان مسلم [...ادامه]

ـ نظريه 4040/7 ـ 6/7/1389 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: چنانچه در وكالت‌نامه تصريح شده باشد وكيل مختار است مورد وكالت را به هر مبلغ و [...ادامه]

ـ نظريه 4235/7 ـ 18/7/1389 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: در صورت فوت وصي منصوب از طرف موصي، حاكم (دادگاه) مي‌تواند شخص ديگري را به جاي [...ادامه]

نظريه 4287/7 ـ 19/7/1389 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: ابتداي شروع مدت مرور زمان موضوع ماده 36 قانون بيمه 1316 تاريخ وقوع حادثه منشاء دعوي [...ادامه]

رأي وحدت رويه 716 ـ 20/7/1389 هيأت عمومي ديوان‌عالي کشور: نظر به اينكه مطابق ماده 1108 ق.م. تمكين از زوج تكليف قانوني زوجه است، بنابراين در [...ادامه]

ـ نظريه 4879/7 ـ 12/8/1389 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: تبصره 2 ذيل بند 3 ماده 99 قانون شهرداري ناظر به تكليف كميسيون تبصره مرقوم به [...ادامه]

ـ نظريه 4965/7 ـ 18/8/1389 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: نظر به اينكه براساس ماده 291 ق.ا.ح.1319 پذيرفته شدن وصيت‌نامه عادي مشروط به تنفيذ اشخاص ذي‌نفع [...ادامه]

ـ نظريه 5815/7 ـ 23/9/1389 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: صدور گواهي حصر وراثت براي اتباع بيگانه كه در ايران فوت کرده‌اند با رعايت قوانين دولت [...ادامه]

نظريه 5958/7 ـ 30/9/1389 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: نظر به اين كه به موجب ماده 1229 ق.م. وظايف و اختيارات دادستان در امور صغار [...ادامه]

ـ نظريه 6130/7 ـ 7/10/1389 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: مستثني شدن شهرداري تهران در مورد واگذاري قسمتي از پاركها و ميادين و اموال عمومي اعم [...ادامه]

ـ نظريه 6173/7 ـ 8/10/1389 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: 1ـ به هر تقدير مصدوم از لحاظ قانون موجود زنده به شمار مي‌آيد و چون صدمه [...ادامه]

ـ نظريه 6173/7 ـ 8/10/1389 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: در مورد فرد بيمار كه دچار ضربه مغزي شده و در حال كما به سر مي‌برد [...ادامه]

ـ نظريه 6199/7 ـ 11/10/1389 اداره كل حقوقي قوه قضائيه: الزام اداره ثبت به افراز يا صدور سند مالكيت يا الزام اداره ثبت احوال به صدور [...ادامه]

ـ نظريه 6472/7 ـ 21/10/1389 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: منظور از قيمت روز اعياني تكميل شده در تبصره 2 ماده 99 قانون شهرداري قيمت روز [...ادامه]

ـ رأي 474 ـ 27/10/1389 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري: اولاً: بين آراء صادره از شعب 4 و 31 و 28 تعارض وجود دارد. ثانياً: نظر [...ادامه]

رأي (اصراري) 23 ـ 28/10/1389 هيأت عمومي شعب حقوقي ديوان‌عالي کشور: مندرجات گواهي پزشکي قانوني به شماره 1298 ـ 10/2/1382 و اظهارات پزشکان شرکت‌کننده در کميسيون پزشکي [...ادامه]

ـ نظريه 7302/7 ـ 25/11/1389 اداره كل حقوقي قوه قضائيه: مقررات بند 20 ماده 55 قانون شهرداري از قواعد آمره و مربوط به حفظ نظم عمومي [...ادامه]

ـ نظريه 7307/7 ـ 25/11/1389 اداره كل حقوقي قوه قضائيه: تشخيص مصاديق ماده 160 ق.آ.د.م 1379 به عهده مرجع قضايي است. با اين حال در صورتي [...ادامه]

نظريه 7703/7 ـ 10/12/1389 اداره كل حقوقي قوه قضائيه: تا زماني كه شعبه صادركننده گواهي حصروراثت منحل نشده، همان شعبه صلاحيت و تكليف رسيدگي به [...ادامه]

ـ نظريه 8081/7 ـ 25/12/1389 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: 1ـ قرار مهر و موم تركه قابل اعتراض نيست ولي مطابق صريح ماده 194 ق.ا.ح.1319 كساني [...ادامه]

مصوبات هيات وزيران مورخ 15/1/1389 شماره19148/42466 [...ادامه]

تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص الحاق اراضي به محدوده شهر كهنوج استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان كرمان در اجراي بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 [...ادامه]

قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد ماليات بر درآمد و سرمايه و تشريفات(پروتكل)‌ضميمه آن بين دولت جمهوري‌اسلامي‌ايران و دولت جمهوري مونته نگرو

آئين نامه هاي مصوب 29/3/1389 وزارت كار و امور اجتماعي

اصلاحيه دستورالعمل اجرايي رسيدگي به طرح‌هاي اصلاح ساختار اقتصادي و آيين‌نامه نحوه تشكيل و فعاليت دفاتر مشاوره فني طبقه‌بندي مشاغل كارگري شماره83530 [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تغيير عبارتهاي « واحدهاي توليدي»، « واحدهاي توليدي جديدالاحداث»، « واحدهاي جديدالاحداث» و « واحدهاي صنعتي» به عبارت « فعاليت‌هاي توليدي و معدني واحدهاي توليدي يا معدني بخشهاي تعاوني و خصوصي» وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت صنايع و معادن معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور هيئت وزيران [...ادامه]

تصميم نمايندگان ويژه رييس‌جمهور در خصوص تكميل سامانه اطلاعات املاك و مستغلات وزارت مسكن و شهرسازي ـ وزارت بازرگاني وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تصميم نمايندگان ويژه رييس‌جمهور در [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه در خصوص اعمال معافيتهاي مالياتي به مدت ده سال براي واحدهاي تازه تأسيس توليد داخل شهركهاي صنعتي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي وزارت صنايع و معادن [...ادامه]

تصميم نمايندگان ويژه رييس‌جمهور در خصوص تعيين نرخ فروش برخي از فرآورده‌هاي نفتي از تاريخ 28/9/1389متن بصورت کامل ...

اصلاح تصويب‌نامه در خصوص معافيت مالياتي طرحهاي گردشگري در مناطق محروم و توسعه‌نيافته استان هرمزگان وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري هيئت وزيران در جلسه [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه در خصوص واحدهاي توليدي جديدالاحداث در داخل شهركها و نواحي صنعتي خارج از شعاع سي‌كيلومتري مركز استان كرمانشاه مشمول معافيت مالياتي به مدت ده سال وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت صنايع و معادن ـ وزارت جهاد كشاورزي سازمان ميراث فرهنگي، [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه اجرايي نحوه طبقه‌بندي بنگاهها، تأييد صورتهاي مالي و بازاريابي بنگاههاي مشمول واگذاري وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور هيئت وزيران در جلسه مورخ [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه در خصوص افزايش سرمايه ملي نفت ايران از محل اندوخته سرمايه‌اي وزارت نفت نظر به اينكه در صدر تصويب‌نامه شماره 101808/ت45104هـ مورخ 6/6/1389 كه براساس طرح پيش‌نويس پيشنهادي [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه در خصوص تعيين تعرفه ثبت‌نام دريافتي از داوطلبان شركت در آزمونهاي سازمان سنجش كشور در سال 1389 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ـ وزارت بازرگاني نظر به اينكه در تصويب‌نامه شماره 145268/ت43522هـ مورخ 20/7/1388 [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه شماره 187447/ت45398هـ مورخ 19/8/1389 وزارت امور اقتصادي و دارايي نظر به اينكه در تصويب‌نامه شماره187447/ت45398هـ مورخ19/8/1389 كه براساس طرح پيشنهادي تنظيم [...ادامه]

اصلاح بند (1) تصويب‌نامه شماره 170402/ت39338هـ مورخ 23/9/1387 وزارت صنايع و معادن ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران دفتر [...ادامه]

مصوبه « اصلاح آيين‌نامه شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان و خانواده» (مصوب جلسه 677 مورخ 16/9/1389 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي ـ شوراي فرهنگي [...ادامه]

آيين‌نامه‌هاي ثبت ارقام گياهي، معرفي ارقام گياهي و ثبت ذخاير ژنتيكي گياهي و ارقام بومي و محلي مربوط به موسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نهال

تمديد توقف اجراي آئين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 27/3/1388 شماره100/49174/9000 28/11/1389 حجت‌الاسلام والمسلمين جناب آقاي رازيني معاون محترم حقوقي قوه قضائيه پيرو نامه شماره 100/12040/9000 ـ 22/3/1389 و [...ادامه]


روابط زیرمجموعه