عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

شماره70847هـ/ب - 1389/10/21

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 176479/ت45404ك مورخ 1389/8/8، موضوع « اصلاح مصوّبه مربوط به منطقه ويژه اقتصادي كشتي‌سازي خليج‌فارس» و متعاقب بررسي‌ها و اعلام‌نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين»، مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر خواهد بود.
« تبصره (1) ماده (1) قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران مصوّب 1384 مقرّر مي‌دارد: « در مناطق ويژة اقتصادي كه براي فعاليت‌هاي معيّن ايجاد شده‌اند، تعيين محدودة جغرافيائي،... به موجب اين قانون... و تصويب هيأت وزيران خواهدبود.» با عنايت به تصريح قانون به ضرورت ايجاد مناطق ويژة اقتصادي جهت فعاليّتهاي معيّن؛ عليهذا، اقدام هيأت محترم وزيران به حذف عبارت « صرفاً به منظور فعاليت در صنايع ساخت و تعمير كشتي و سازه‌هاي دريائي»، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني