عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

شماره70956هـ/ب -1389/10/21

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 69999/44761 مورخ 1389/3/29، موضوع « اختصاص اعتبار براي طرح‌هاي فرهنگي استان كرمان» و متعاقب بررسي‌ها و اعلام‌نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين»، مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقـرّر قانوني و اعلام نتيجـه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقـضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر خواهد بود.
« 1ـ به موجب ماده (7) قانون محاسبات عمومي كشور مصوّب 1366 « اعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معيّن... به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد.»، 2ـ طبق بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 كل كشور « كليه تصويب‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و... كه متضمّن بار مالي براي دولت باشد درصورتي قابل طرح، تصويب و اجراء است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه كل كشور يا منابع داخلي دستگاه اجرائي ذي‌ربط تأمين شده باشد...» عليهذا، تجويز مصوّبه به قرار دادن مبلغ سه هزار و پانصد ميليارد ريال علاوه بر بودجه‌هاي فرهنگي مصوّب ساليانه دستگاهها در اختيار شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان كرمان، چون از مصاديق تعهد مازاد بر اعتبار مصوّب است، مغاير با قوانين مذكور مي‌باشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني