عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

شماره70812هـ/ب - 1389/10/21

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 168467/ت45248هـ مورخ 1389/7/28، موضوع « الحاق يك تبصره به مصوّبه 65846/ت45248هـ»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام‌نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده(10) آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر خواهد بود.
1ـ به موجب ماده (1) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوّب1383، « حمايت از همه افراد كشور در برابر رويدادهاي اجتماعي،...» مورد تأكيد قرار گرفته است. 2ـ طبق تبصره (1) ماده (1) همين قانون « برخورداري از تأمين اجتماعي به نحوي كه در اين قانون مي‌آيد حق همه افراد كشور و تأمين آن، تكليف دولت محسوب مي‌شود.» 3ـ به موجب تبصره(2) ماده(3) قانون مذكور « دولت مكلّف است ظرف مدت دو سال از تاريخ ابلاغ اين قانون، امكان تحت‌پوشش بيمه قرارگرفتن تمام اقشار مختلف جامعه از جمله روستائيان، عشاير و شاغلين فصلي را فراهم نمايد.» عليهذا، تبصره الحاقي در متن مصوّبه كه مقرّر مي‌دارد: « با توجّه به اختياري‌بودن عضوّيت در صندوق، حداكثر سن ابتداي عضويت براي مردان و زنان سرپرست خانوار پنجاه سال تعيين مي‌گردد»، از حيث مشروط و مقيّدشدن عضويّت مردان و زنان سرپرست خانوار به دارابودن حداكثر سن پنجاه سال، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني