عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

سؤال

حق سرقفلي به نفع بستانكار قابل بازداشت و تأمين مي‌باشد يا خير؟