عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره شماره 56 هفته دادگستري صفحه 16 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1347/3/29

صلاحيت نسبي در دعاوي خانوادگي


روابط زیرمجموعه