عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/11545 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/11/13

نحوه دادن مرخصي به زنداني

تضميني که از زنداني براي استفاده از مرخصي گرفته ميشود مشمول ماده 10 قانون مدني است