عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/8035 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/11/28

بند 4 ماده واحده قانون راجع به اراضي دولت و ...

بند 4 ماده واحده قانون راجع به اراضي دولت و شهرداريها و اوقاف و بانکها منسوخ است 0