عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/5645 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/8/18

اشياء و اموالي ضبط شده

در مورد آنچه به نفع دولت ضبط و يا مصادره ميشود بايد طبق قانون تأسيس سازمان جمعآوري و فروش اموال تمليکي و اساسنامه آن عمل شود 0