عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/12231 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/12/10

احراز هويت متعاملين در دفترخانه

احراز هويت متعاملين با غير شناسنامه از جرائم مندرج در ماده 7 قانون تخلفات، جرائم و مجازاتهاي مربوط به اسناد سجلي و شناسنامه نيست 0