عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/13227 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/12/22

مطالبه مدارک جرم از ادارات دولتي وسيله مرجع قضائي نظامي

خواستن مدارک و مستندات جرم از ادارات و سازمانهاي دولتي وسيله مرجع قضائي نظامي در مورد بزه در صلاحيت آنان بلا اشکال است 0