عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/11410 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/11/12

خودکشي افراد نظامي و صلاحيت

خودکشي جرم نيست ولي رسيدگي به اينکه عمل خودکشي بوده است يا نه با توجه بخصوصيات مورد ممکنست در صلاحيت دادسراي عمومي يا مراجع نظامي باشد 0