عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/11564 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/11/21

قتل و جرح ناشي از حوادث کار و مرجع رسيدگي آن

رسيدگي به جرائم قتل و صدمات ناشي از عدم رعايت مقررات قانون کار و تخلفات آن در صلاحيت مراجع قضائي است0