عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/10304 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/9/29

اجراي احکام کيفري محاکم خارجي در ايران

اجراي احکام کيفري دادگاههاي خارجي در ايران فاقد مجوز قانوني است 0