عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/200 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/3/20

مجازات يا کيفر قانوني جرم

منظور از کيفر قانوني مجازاتي است که در قانون براي جرم تعيين شده است و در ماده 38 قانون مجازات اسلامي حداکثر مجازات مقرر در قانون ملاک است


روابط زیرمجموعه