عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/12598 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/12/12

صلاحيت دادگاه پس از صدور حکم کيفري در مورد مطالبه ديه

ديه از انواع مجازاتهاست و صدور حکم به آن در صلاحيت محاکم کيفري است 0