عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/10400 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/9/28

رسيدگي بازپرس به امور جنحه و جنائي

صلاحيت بازپرس به تحقيق در جرائم جنائي محصور نيست.