عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/9037 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/9/25

احاله امر کيفري و صلاحيت مرجع اوليه

درصورت احاله امر به مرجع ديگر فقط مرجع اخير صالح برسيدگي است 0