عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/9415 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/9/11

ابطال سند اول موجب بلا اثر شدن سند دوم نمي شود