عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

نظريه اداره حقوقي

دعوي نه به طرفيت اداره ثبت استاد و املاک اقامه مي شود و نه به طرفيت هيأت حل اختلاف، بلکه دعوي بايد به طرفيت کسي اقامه شود که رأي حل اختلاف به سود او صادر شده است.