عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/582 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1375/8/26

قاضي که پرونده مربوط به رد دادرس به لحاظ امتناع از رسيدگي به او ارجاع شده حق اختلاف در خصوص قبول ايراد را ندارد.


روابط زیرمجموعه