عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

نظريه اداره حقوقي

چون تشخيص صلاحيت هر قاضي با خود او است مطابق ماده (214) قانون آيين دادرسي مدني هر گاه دادرس ايراد را قبول و قرار امتناع از رسيدگي صادر نمايد و پرونده به شعبه ديگر ارجاع خواهد شد، دادگاه مرجوع ‌اليه مکلف به رسيدگي است و حق اختلاف در خصوص قبول ايراد را ندارد و نمي‌تواند براي آن قاضي که خود را مردود دانسته است، اعلام صلاحيت نمايد. به همين ترتيب رئيس حوزه قضايي نيز نمي تواند براي قاضي مردود اعلام صلاحيت کرده و پرونده را مجدداً جهت رسيدگي به او ارجاع نمايد. بديهي است در صورت اعتقاد به تخلف مي‌تواند مراتب را به دادسراي انتظامي قضات اعلام نمايد. همچنين درصورت تغيير قاضي مردود و آمدن قاضي ديگري به جاي ايشان، تغيير قاضي موجب عدم صلاحيت قاضي مرجوع‌اليه و اعاده پرونده نمي‌شود.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه