عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/1763 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/4/1

در صورت نسخ قوانين مغاير به موجب قانون جديد، بحث عام و خاص بودن قوانين قبلي فاقد اثر است .