عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/522 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/2/5

اموالي که قابل توقيف نيست در ماده (65) قانون اجراي احکام مدني ذکر شده تطبيق مورد با اين مقررات به عهده دادگاه است .