عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

نظريه اداره حقوقي

درخواست تقسيم ترکه و همچنين افراز پانصد ريال است (بند 8 ماده (375) قانون امور حسبي و بند 10 تبصره (91) قانون بودجه سال 1362) مگر اين که مالکيت مورد نزاع باشد که در اين صورت دعوي مالي تلقي شده و بايد تقويم و با توجه به بهاي خواسته هزينه دادرسي تأديه شود.


روابــــط صریـــــــــح