عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/433 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1375/1/22

هزينه دادرسي درخواست تقسيم ترکه و افراز مبلغ پانصد ريال است