عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

تبليغات

‌ماده 61 ـ مدت فعاليت تبليغات انتخاباتي براي كليه نامزدها يكسان است و 18) روز قبل [...ادامه]

‌ماده 62 ـ تبليغات انتخاباتي فقط به روش‌هاي مشروح زير مجاز است- 1 ـ [...ادامه]

‌ماده 63 ـ هيچ يك از افراد حقيقي و حقوقي، شخصيت‌ها، گروه‌ها، اتحاديه‌ها، احزاب، مجامع و [...ادامه]

‌ماده 64 ـ از تاريخ اعلام رسمي اسامي نامزدهاي انتخاباتي، انجام هر گونه فعاليت تبليغات انتخاباتي [...ادامه]

‌ماده 65 ـ مجريان و ناظران انتخابات تحت هيچ عنوان و هيچ شرايط حق فعاليت تبليغاتي [...ادامه]

‌ماده 66 ـ الصاق عكس و پوستر بر روي علايم راهنمايي و رانندگي، تابلوي بيمارستان‌ها، تابلوي [...ادامه]

‌ماده 67 ـ هيچ كس حق ندارد عكس يا پوسترهاي تبليغاتي نامزدهاي انتخاباتي را كه در [...ادامه]

‌ماده 68 ـ هر گونه عكس و آثار تبليغاتي نامزدهاي انتخاباتي كه در محل شعبه ثبت [...ادامه]

‌ماده 69 ـ در صورتي كه مطبوعات و نشريات، آگهي يا مطالبي عليه نامزدهاي انتخاباتي درج [...ادامه]

‌ماده 70 ـ نامزدهاي انتخاباتي و طرفداران آنان به هيچ وجه مجاز به تبليغ عليه نامزدهاي [...ادامه]

‌ماده 71 ـ نمونه هر گونه آثار تبليغات انتخاباتي نامزدهاي بايد قابل از چاپ و انتشار [...ادامه]

‌ماده 72 ـ زمان و مكان هر گونه تجمع و تشكيل جلسات سخنراني و پرسش و [...ادامه]

‌ماده 73 ـ تشكيل ستاد تبليغات انتخابات نامزدها بودن اعلام نشاني محل ستاد و نام مسئول [...ادامه]

‌ماده 74 ـ هيأت اجرايي مي‌تواند از نظرات مشورتي ادارات و سازمان‌هايي كه در امر تبليغات [...ادامه]