عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15113
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/10/26
  • تعداد مواد:87
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/10/2

‌آيين‌نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و شهرك

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.10.2 بنا به پيشنهاد شماره 3308.1.4.44 مورخ 1375.6.31 وزارت كشور و به استناد مواد 90) و 94) قانون‌تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخابات شهرداران ـ مصوب 12375.3.1 ـ آيين‌نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و‌شهرك را به شرح زير تصويب نمود:


روابــــط صریـــــــــح