عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

2 ـ

عبارت « مجلس شوراي اسلامي به انتخاب » از متن ماده واحده مصوب1372/9/4 مجمع تشخيص مصلحت نظام حذف ميگردد .
قانون الحاق يک تبصره و اصلاح « قانون نحوه رسيدگي و اتخاذ تصميم مجدد نسبت به تصميمات آراء هياتهاي واگذاري زمين و ستاد مرکزي در مورد اراضي کشت موقت که مورد نقض ديوان عدالت اداري واقع شده يا بشود .» دراجراي بند هشتم اصل يکصد و دهم قانون اساسي در جلسه روز پنجشنبه مورخ بيست و هفتم دي ماه يکهزارو سيصدو هفتاد و پنج مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح و به تصويب رسيده است .


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه