عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15146
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/12/7
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت دادگستري]
مصوبه‌‌ مجمع تشخيص مصلحت نظام جمهوري اسلامي ايران در تاریخ 1375/10/27

قانون الحاق يك تبصره و اصلاح « قانون نحوه رسيدگي و اتخاذ تصميم مجدد نسبت به تصميمات و آراء هياتهاي واگذاري زمين و ستاد مركزي در مورد اراضي كشت موقت كه مورد نقض ديوان عدالت اداري واقع شده يا بشود .» مصوب 1372/9/4 مجمع تشخيص مصلحت نظام


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه