عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

‌‌‌‌‌‌‌‌‌[امضاء]

قانون فوق كه مشتمل بر ماده واحده و متن مقاوله‌نامه ضميمه است پس از تصويب مجلس سنا در جلسه يكشنبه پنجم بهمن ماه يك هزار و سيصد و‌سي و هفت به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
‌رييس مجلس شوراي ملي ـ رضا حكمت