عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1337

‌قانون بودجه سال 1337 كل كشور

‌قانون متمم بودجه سال 1337 كل كشور

مقررات سهميه واردات سال 1337

به سوخته ترياك جريمه تعلق نمي‌گيرد براثر بروز اختلاف بين دو شعبه ديوانعالي کشور در مورد تعلق جريمه نقدي به دارنده سوخته [...ادامه]

‌قانون راجع به اجازه استخدام تا پنجاه نفر مهندس متخصص و عده‌اي مكانيسين به تناسب وسائل موجوده

اساسنامه شورايعالي جهانگردي كه در جلسه مورخ 17/12/1336 هيئت محترم وزيران به تصويب رسيده است

قانون مسكوك طلا

‌تصميم قانوني دائر به انتخاب دو نفر ناظر اندوخته اسكناس ‌مجلس شوراي ملي به موجب ماده 29 قانون اساسنامه بانك ملي ايران مصوب 22 [...ادامه]

آئين نامه چاپخانه دولتي ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/3/1337 بنا به پيشنهاد شماره 5183 ـ 24/2/1337 وزارت دارائي و [...ادامه]

- هيئت وزيران در جلسه مورخ 31/2/37 بنا به پيشنهاد وزارت امور خارجه با توجه [...ادامه]

‌آيين‌نامه معاشهاي: نيروي هوايي ـ نيروي دريايي چتربازي ـ حق مقام و فوق‌العاده افسران و درجه‌داران و افراد كادر ثابت گارد‌شاهنشاهي

وزارت گمركات و انحصارات هيئت وزيران در جلسه مورخ 31/2/1337 و در تکميل تصويب نامه 1037 مورخ 24/2/1337 تصويب نمودند [...ادامه]

‌قانون اجازه واگذاري عرصه و اعيان و كليه متعلقات و ملحقات كشتارگاههاي كشور به شهرداري هر محل

لايحه ‌قانوني راجع به واگذاري امور بهداري به مردم

- اصلاح آئين نامه اماکن نظر بماده 276 قانون کيفر عمومي مواد 2 و 7 و 35 و 41 و 43 [...ادامه]

‌تصميم متخذه كميسيون بودجه دائر به اصلاح ماده 54 بودجه سال 1336 دانشگاه ‌كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي در قبال تقاضاي وزارت دارايي در جلسه بيست و [...ادامه]

محروميت راننده از( حق تصدي وسائل موتوري ) به جاي محروميت از حق رانندگي ) ازموجبات نقص نيست در مورد محكوميت رانندگان به محروميت از حق تصدي وسائل موتوري علاوه بر محروميت از حق [...ادامه]

‌قانون مربوط به موافقتنامه فرهنگي بين دولت ايران و ژاپن

لايحه ‌قانوني مربوط به موافقتنامه تفحص و اكتشاف و بهره‌برداري و فروش نفت بين شركت ملي نفت ايران و شركت سهامي‌پان‌آمريكن پتروليوم كورپوريشن

‌قانون مربوط به اساسنامه شركت ملي نفت ايران

‌قانون مربوط به تمديد بخشودگي جرائم و زيان ديركرد ماليات مستغلات

‌قانون راجع به بخشودگي بدهي جنسي و نقدي خرده‌مالكين و كشاورزان قائنات

‌قانون اصلاح قانون ماليات بر درآمد و حل اختلافات مالياتي

‌قانون اصلاح قانون ماليات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض

‌قانون اصلاح قانون ماليات بر درآمد

‌تصميم قانوني دائر به اصلاح ماده واحده مصوب 4 تير 1336 دائر به تمديد مدت رسيدگي به سؤالات

‌قانون مربوط به موافقتنامه انحرافات مرزي بين كشور شاهنشاهي ايران و دولت اتحاد جماهير شوروي

لايحه ‌قانوني راجع به اصلاح قسمت اخير ماده 2 و ماده 10 قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ايران

لايحه ‌قانوني راجع به اصلاح قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي

‌آيين‌نامه اجرايي قانون استفاده از 3500 ميليون ريال حاصله از تفاوت ارزيابي پشتوانه اسكناس براي امور كشاورزي

آيين‌نامه اجرايي ماده 29 قانون اصلاح قانون ماليات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض مصوب 23/12/1335

آئين نامه اصلاحي اجراي قانون ثبت علائم تجارتي و اختراعات مصوب اول تيرماه 1310

لايحه ‌قانوني دائر به اجازه استخدام آقاي دكتر بالتازار رييس بنگاه پاستور

قانون راجع به واگذاري اراضي كارخانه سابق تهيه‌الكلهاي صنعتي به وزارت خانه‌هاي فرهنگ و دارايي و شهرداري تهران

‌تصميم متخذه كميسيون بودجه دائر به طرز استفاده از يك هزار ميليون ريال اعتبار افزايش حقوق كارمندان دولت

‌تصميم قانوني دائر به تشكيل كميسيون خاص جهت رسيدگي به لايحه سازمان وزارتخانه‌ها ‌ ‌مجلس شوراي ملي در جلسه سه‌شنبه 37.4.3 به منظور انتخاب كميسيون خاص منتخبه از [...ادامه]

لايحه قانوني راجع به اصلاح ماده 8 قانون برنامه عمراني هفت‌ساله دوم

قانون راجع به عوارض فرود و توقف هواپيماها

قانون مربوط به اساسنامه مؤسسه بين‌المللي انرژي اتمي

قانون راجع به اصلاح قانون بازنشستگي و اصلاح حقوق بازنشستگان

‌تصميم متخذه كميسيون بودجه در مورد ترميم حقوق معاونين وزارتخانه‌ها

آيين‌نامه‌هاي اجراي قانون اصلاح قانون ماليات بر درآمد آيين نامه هاي اجراي قانون اصلاح قانون ماليات بر درآمد كه جمعا مشتمل بر 27 ماده [...ادامه]

‌تصميم متخذه كميسيون مشترك برنامه مجلسين دائر به اجازه استخدام دوشيزه اليانه فلورانس ورياز

‌تصميم متخذه كميسيون مشترك برنامه مجلسين دائر به اجازه تمديد استخدام آقاي لوئي رنه‌دوبردو ‌كميسيون مشترك برنامه مجلسين در قبال تقاضاي سازمان برنامه با حضور آقاي مدير عامل [...ادامه]

قانون مربوط به اصلاح تبصره 2 ماده 2 قانون منع كشت خشخاش

قانون تعيين ميزان حقوق آقاي بهزاد استاد مينياتور و برقراري مستمري درباره فرزند مرحوم ابوالحسن صبا

‌تصميم قانوني دائر به انتخاب ده نفر بقيه مستشاران ديوان محاسبات ‌مجلس شوراي ملي در جلسه سي و يكم تير ماه 1337 آقايان نامبرده زير [...ادامه]

‌تصميم متخذه كميسيون بودجه دائر به اصلاح رديف 60 فصل دوم قانون بودجه سال 1337 كل كشور ‌كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي در قبال تقاضاي وزارت دارايي دائر به اصلاح اعتبار [...ادامه]

ـ هيئت وزيران در جلسه مورخه 28/4/1337 بنا به پيشنهاد شماره 3409/4635 مورخ 26/3/1337 وزارت بازرگاني مقررات [...ادامه]

قانون راجع به اجازه استخدام كارمند براي وزارتخانه‌ها

قانون سازمان ملي پيشاهنگي

قانون راجع به برقراري وظيفه درباره وراث مقتولين واقعه بلوچستان

قانون مربوط به قرارداد ترتيب تصفيه اختلافات و حوادث مرزي بين دولتين ايران و اتحاد جماهير شوروي

قانون راجع به ساختمان و بهره‌برداري سد و تأسيسات لار و لتيان

قانون اجازه فروش يك قطعه زمين به سفارت كبراي پاكستان

قانون راجع به معافيت دستگاه فرستنده تلويزيون از پرداخت حقوق و عوارض گمركي

قانون چكهاي تضمين شده

قانون راجع به اجازه اجراي لايحه اصلاح قانون كار و لايحه اصلاح لايحه قانوني سازمان بيمه‌هاي اجتماعي كارگران

تصحيح آئين نامه اصلاحي اجراي قانون ثبت علائم تجارتي و اختراعات در بعضي از قسمتهاي آئين نامه اصلاحي اجراي قانون ثبت علائم تجارتي و اختراعات [...ادامه]

‌قانون اصلاح تعرفه گمركي

لايحه قانوني راجع به موافقت نامه تفحص و اكتشاف و بهره برداري و فروش نفت بين شركت ملي نفت ايران و شركت سافايرپتروليومزليميتد

قانون مربوط به موافقتنامه راجع به مسائل ترانزيت بين دولتين ايران و اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي

‌قانون راجع به تشكيل سازمان دفاع غير نظامي

‌قانون مربوط به قرارداد مرزي ايران و پاكستان

لايحه قانوني راجع به اجازه تمديد مدت قانون احداث جاده سوم بين تهران و شميران

قانون مربوط به ترميم حقوق كمك آموزگاران ـ آموزگاران ـ دبيران ـ پاسبانان و كارمندان روزمزد و حكمي

قانون راجع به نحوه تقسيم مبلغ چهارده ميليون و هفتصد هزار دلار از محل 25 ميليون دلار پذيره نفت دريافتي از شركت‌پان‌آمريكن

لايحه قانوني راجع به اصلاح تبصره بند (‌الف) ماده 12 قانون اصلاح قانون ماليات بر درآمد

قانون راجع به اجازه اعطاي مبلغ هفتاد و پنج ميليون ريال از محل بقيه موجودي پذيره نفت براي كمك به آسيب‌ديدگان‌زلزله نواحي غرب

لايحه قانوني راجع به اجازه تمديد استخدام پنج نفر كارشناسان راه آهن دولتي ايران

‌تصميم قانوني دائر به انتخاب يك نفر ناظر جهت شركت در سازمان بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ‌ ‌مجلس شوراي ملي در جلسه يكشنبه 1337.7.20 طبق ماده 14 قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران [...ادامه]

لايحه قانوني راجع به واگذاري اراضي متعلق به شهرداريها به مؤسسه بنياد پهلوي به منظور ساختن مهمانخانه و پرورشگاه

آئين نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و مؤسسات غيرتجارتي نظر به مواد 584 و 585 قانون تجارت مصوب 13 ارديبهشت 1311 مقرر مي دارد

لايحه قانوني راجع به اجازه استخدام پاسبانان گارد شهري و خدمتگذار جزء

‌تصميم متخذه كميسيون دارايي راجع به موعد تسليم اظهارنامه مشمولين ماليات مستغلات غير اجاري ‌كميسيون دارايي مجلس شوراي ملي در قبال تقاضاي وزارت دارايي در جلسه 7 آبان [...ادامه]

قانون مربوط به تبهكاراني كه اطفال را به قصد فروش يا مطالبه وجه يا مال مي‌ربايند

قانون راجع به امور قضايي عشاير و ايلاتي كه اسكان مي‌شوند

قانون اجازه‌الحاق دولت ايران به موافقتنامه تسهيل مبادلات بين‌المللي وسائل بصري و سمعي براي مقاصد تربيتي و‌علمي و فرهنگي

قانون مربوط به‌الحاق يك تبصره به ماده 135 قانون كيفر عمومي

قانون اجازه‌الحاق دولت ايران به پروتكلهاي اصلاحي قراردادهاي مورخ 18 مه 1904 و 4 مه 1910 راجع به منع فحشاء‌و قرارداد 4 ماه 1910 راجع به جلوگيري از اشاعه نشريات منافي عفت و مستهجن

قانون مربوط به اصلاح ماده 650 قانون آيين دادرسي مدني

لايحه قانوني راجع به اجازه عضويت دولت ايران در مؤسسه بين‌المللي علوم اداري (‌بلژيك)

قانون مربوط به‌الحاق يك تبصره به ماده 361 قانون امور حسبي و اصلاح ماده 364 قانون امور حبسي و‌الحاق يك‌تبصره به ماده 56 قانون تسريع محاكمات

قانون راجع به قرارداد بازرگاني و اقامت و دريانوردي بين دولتين ايران و ايتاليا

‌تصميم قانوني درباره اجازه تمديد مدت رسيدگي كميسيون تحقيق سوألات به سوأل آقاي عميدي نوري مربوط به‌شيلات ‌ ‌مجلس شوراي ملي در جلسه پنجشنبه چهارم دي ماه 1337 بر حسب تصميم قانوني [...ادامه]

‌آيين‌نامه استخدامي كارمندان فني اداره كل راه

‌قانون راجع به تجديد نظر كردن در احكام دادگاه عالي انتظامي قضات

‌قانون اجازه‌الحاق دولت ايران به مقاوله‌نامه بين‌المللي شماره 105 در خصوص منع كار اجباري

قانون اصلاح قانون سازمان اطلاعات و امنيت كشور

لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري

‌قانون راجع به اجازه استخدام آقايان مهندس والتر نيهوس و مهندس ليب كريستين

لايحه قانوني راجع به اجازه ضرب ريال نيكلي جديد

قانون راجع به موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت پادشاهي بلژيك

قانون راجع به اصلاح قانون دعاوي اشخاص نسبت به املاك واگذاري

قانون راجع به موافقتنامه فرهنگي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري برزيل

‌قانون راجع به موافقتنامه تجارتي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري تركيه

‌قانون راجع به حذف تبصره ماده واحده قانون الحاق دولت شاهنشاهي به پروتكل تحديد و تنظيم و كشت خشخاش و‌توليد و تجارت بين‌المللي و تجارت عمده مصرف ترياك

‌قانون مربوط به‌الحاق يك تبصره به ماده دوم لايحه قانوني حذف ديوان دادرسي دارائي

‌قانون مربوط به نحوه استفاده از بقيه موجودي پذيره نفت

‌قانون راجع به حذف تبصره ماده واحده قانون‌الحاق دولت شاهنشاهي به پروتكل تحديد و تنظيم و كشت خشخاش و‌توليد و تجارت بين‌المللي و تجارت عمده مصرف ترياك

‌قانون راجع به‌الحاق دولت ايران به عهدنامه سازمان بين‌المللي اندازه‌شناسي قانوني

‌قانون راجع به اجازه‌الحاق دولت شاهنشاهي ايران به مقاوله‌نامه بين‌المللي شماره 104

‌آيين‌نامه بيمه افسران و كارمندان نيروهاي مسلح شاهنشاهي و ژاندارمري آيين نامه قانون بيمه افسران و كارمندان نيروهاي مسلح شاهنشاهي و ژاندارمري كل كشور كه بتصويب [...ادامه]

‌قانون مربوط به تشكيل دادگاههاي سيار

لايحه ‌قانوني راجع به اصلاح بند (ب) شماره 898 تعرفه گمركي

لايحه استخدام استادان خارجي دانشكده‌هاي شهرستانها

لايحه ‌قانوني راجع به اجازه استخدام آقايان مهندس والتر نيهوس و مهندس ليب كريستين

قانون راجع به اصلاح قانون دعاوي اشخاص نسبت به املاك واگذاري

لايحه ‌قانوني مربوط به اصلاح تبصره ماده 988 و‌الحاق يك تبصره به ماده 989 قانون مدني راجع به ايرانياني كه ترك تابعيت‌كرده‌اند

‌قانون مربوط به قابل تجديد نظر بودن احكام شعبه ديوان كشور در مورد شكايت استخدامي

‌قانون مربوط به حذف ديوان دادرسي دارائي

‌قانون مربوط به موافقتنامه همكاري بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت ايالات متحده آمريكا راجع به استفاده‌هاي غير‌نظامي از انرژي اتمي

لايحه ‌قانوني راجع به اجازه استخدام آقاي كاپيتن ادموند تبعه دانمارك

‌قانون مربوط به اجازه تحصيل اعتبار جهت احداث تأسيسات انتقال آب از كرج به تهران

لايحه ‌قانوني راجع به‌الغاء ماده 14 قانون متمم سازمان وزارت دادگستري و استخدام قضات

لايحه قانوني راجع به واگذاري اختيارات مدير عامل سازمان برنامه به رييس دولت

‌قانون راجع به اجازه تحصيل چهل و هفت و نيم ميليون دلار وام از صندوق وامهاي عمراني آمريكا

لايحه ‌قانوني راجع به اجازه قبول عضويت دولت ايران در مؤسسه جرم‌شناسي بين‌المللي

‌قانون راجع به اجازه‌الحاق دولت ايران به قرارداد پروتكل طبقه‌بندي كالا در تعرفه گمركي بلژيك

‌قانون راجع به آزادي مشروط زندانيان

‌تصميم قانوني دائر به ناميدن روز نهم اسفند به (‌روز ملت) و روز بيست و هشتم مرداد ماه (‌به روز قيام ملي)

‌قانون مربوط به اجراي ساختمان سدهاي لار و لتيان

‌قانون راجع به مجازات قطع و تخريب وسائل مخابرات و برق

‌قانون اجازه تأسيس اداره كل هواشناسي

‌قانون بودجه سال 1338 كل كشور

‌قانون مربوط به اجازه‌الحاق دولت ايران به قرارداد راجع به سازمان هواشناسي بين‌المللي

لايحه ‌قانوني راجع به اجازه استخدام آقاي مهندس پل فورل تبعه دولت فرانسه جهت نگاهداري خطوط راه آهن ايران

‌قانون كار

لايحه قانوني مربوط به تمديد اجراء قانون روش جديد سربازگيري

‌قانون مربوط به‌الحاق دولت ايران به قرارداد تكميلي منع بردگي و برده‌فروشي و عمليات و دستگاه‌هاي مشابه بردگي

‌قانون راجع به چك بي‌محل

لايحه ‌قانوني راجع به اجازه خريد و تقسيم املاك ورثه اسماعيل قشقايي

لايحه ‌قانوني مربوط به مجازات پاشيدن اسيد

لايحه ‌قانوني راجع به موافقتنامه همكاري بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت كشورهاي متحد آمريكا

‌قانون مربوط به اصلاح قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي

لايحه ‌قانوني راجع به اجازه تمديد استخدام آقاي آندره گدار تبعه دولت فرانسه به سمت مدير كل باستانشناسي

‌قانون مربوط به رسيدگي به دارايي وزراء و كارمندان دولت اعم از كشوري و لشگري و شهرداريها و مؤسسات وابسته به‌آنها

لايحه ‌قانوني سازمان مؤسسه سرم و واكسن‌سازي رازي

آگهي تصحيح (تصحيح اشتباهاتي که در چاپ آئين‎نامه ثبت موسسات غيرتجارتي رخ داده است) چون در انتشار [...ادامه]

قانون بودجه سالهاي 1337 و 1338 مجلس شوراي ملي

لايحه ‌قانوني راجع به اجازه بازخريد سوابق خدمت افراد و درجه‌داران ژاندارمري كل كشور

‌قانون راجع به اجازه تشكيل بانك تجارت خارجي ايران

‌قانون راجع به اجازه استخدام دوازده نفر مهندس و متخصص از اتباع‌المان غربي

‌قانون مربوط به قرارداد حمايت اموال فرهنگي هنگام جنگ

‌قانون اجازه‌الحاق دولت ايران به اتحاديه عمومي بين‌المللي معروف به پاريس براي حمايت مالكيت صنعتي و تجارتي و‌كشاورزي

تصميم متخذه كميسيون مشترك برنامه مجلسين در مورد معافيت كارخانه و ماشين آلات و قطعات يدكي وارده جهت‌اجراي برنامه از عوارض ورودي و حقوق گمركي

‌تصميم متخذه كميسيون مشترك برنامه مجلسين دائر به تمديد استخدام آقاي ژزف هروشكا تبعه چكسلواكي

‌تصميم متخذه كميسيون مشترك برنامه مجلسين درباره بودجه اداري سال 1338 تشكيلات مركزي سازمان برنامه

اصلاح ماده 8 آيين نامه سجل كيفري هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/11/1337 بنا به پيشنهاد شماره 9642 ح 49636 مورخ 16/10/37 وزارت [...ادامه]

ـ اصلاحيه آيين نامه شكايت از كارشناسان رسمي مصوب 1320

بخشنامه 2873/7 ـ 15/4/1337 وزير دادگستري به كليّه محاكم و دادسراها: بر طبق ماده واحده مصوّب تير ماه 1312 محاكم بايد در احوال شخصيّه و احكام ارث [...ادامه]

رأي وحدت رويه 2912 ـ 2/10/1337 هيأت عمومي ديوان ‏عالي كشور: مستنبط از ذيل ماده18 قانون‏ثبت كه صدور قرار را مقيّد به تقاضاي مستدعي ثبت نموده اين [...ادامه]

‌لايحه قانوني اصلاح قسمتي از مواد قانون آيين‌نامه دادرسي كيفري‌

‌قانون مربوط به اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت اسناد و املاك‌مصوب 3 اسفند ماه 1337

تعقيب و وصول جريمه از مرتكبين قاچاق اموال موضوع عايدات دولت شامل دارنده اسباب و ادوات استعمال و ... كه براي موتكب جزاي نقدي معين گرديده است نمي باشد. راجع به بزه نگهداشتن اسباب و ادوات مخصوص شيره جوشاني و غير موضوع ماده 23 قانون [...ادامه]

تخفيف در مورد تكرار جرم پيش بيني شده در بند سوم ماده 25 قانون مجازات عمومي طبق ماده 45 مكرر قانون مذكور به عمل مي آيد. در موضوع تخفيف مجازات در مورد تكرار جرم بين دو شعبه دوم و پنجم سابق ديوان [...ادامه]

مستفاد از پژوهش نسبت به رأي غير قابل واخواهي دادگاه استان عدم تسليم شاكي به مفاد آن و درخواست رسيدگي از مرحله بالاتر مي باشد لذا تقاضاي شاكي فرجام محسوب مي شود. راجع به عبارت فرجامي فرجام خواهان كه در ذيل احكام پژوهشي يا عريضه هاي خود مي [...ادامه]

در مورد استدعاي تجويز اعاده محاكمه به عنوان كذب شهادت شهودي كه گواهي آنان مبناي حكم بوده است ثبوت كذب گواهي گواهان در دادگاه كيفري به موجب حكم قطعي مي باشد. راجع به شهادت كذب گواهان از نظر اعاده دادرسي دو رويه مختلف در شعب ديوان كشور [...ادامه]

راندن تراكتور بدون پروانه بر طبق ماده 9 قانون تشديد مجازات رانندگان جرم است. از دو شعبه سوم وهشتم ديوان عالي كشور راجع به اين كه:‌تراكتور وسيله نقليه موتوري است [...ادامه]

رسيدگي به اتهام حمله و مقاومت اشخاص عادي نسبت به مأمورين دولتي در صلاحيت دادگاه هاي عمومي است. از شعبه هشتم و نهم ديوان عالي كشور در موضوع واحد دو رأي معارض به شرح [...ادامه]

اثبات وقفيت مستلزم اثبات وقوع عقد به نحو صحت و حصول قبض مي باشد. به صريح ماده 1306 قانون مدني نيز عقد وقف صرفاً به وسيله شهادت شهود قابل اثبات نيست. در موارد مشابه از شعب چهارم و پنجم ديوان عالي كشور احكامي به شرح ذيل صادر [...ادامه]

راجع به ثبت علائم تجارتي با توجه به ماده 444 قانون آئين دادرسي مدني دادگاه ملزم به ارجاع امر به كارشناس نمي باشد. در مورد مشابه آراء مختلفي از شعب ديوان عالي كشور صادر گرديده است به شرح ذيل: [...ادامه]

در مورد ماده 18 قانون ثبت اگر معترض قبل از تقاضاي صدور قرار سقوط دعوي درخواست تعقيب نموده باشد ديگر موجبي براي اسقاط دعوي نيست. از شعبه اول و پنجم ديوان عالي كشور در امر واحدي به شرح زير دو رأي [...ادامه]

ماده 218 قانوني مدني مبني بر عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دين ناظر به صورتي است كه دين مديون به شخص ثالث در نظر دادگاه معلوم بوده و محقق شود به منظور فرار از تأديه دين اقدام به معامله نموده است. در موضوع دو دعوي كه مربوط به ماده 218 قانون مدني مي باشد از دو شعبه [...ادامه]


روابط زیرمجموعه