عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

‌ماده واحده ـ

‌الحاق دولت شاهنشاهي به مقاوله‌نامه بين‌المللي شماره 104 راجع به مقررات جزايي نسبت به كارگران بومي (1955) كه مشتمل بر13 ماده است تصويب مي‌شود.