عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

‌‌‌‌‌‌‌[امضاء]

متن مقاوله‌نامه فوق مشتمل بر ده ماده ضميمه قانون اجازه‌الحاق دولت ايران به مقاوله‌نامه بين‌المللي شماره 105 در خصوص منع كار اجباري است كه‌پس از تصويب مجلس سنا در جلسه يكشنبه هفتم دي ماه يك هزار و سيصد و سي و هفت به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
‌رييس مجلس شوراي ملي ـ رضا حكمت