عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

‌ماده 9 ـ

1 ـ چنان چه كنفرانس مقاوله‌نامه جديدي را متضمن تجديد نظر در كليه يا قسمتي از مقاوله‌نامه حاضر مورد پذيرش قرار دهد در اين صورت‌مشروط به آن كه مقاوله‌نامه جديد متضمن مقررات ديگري نباشد به ترتيب زير عمل خواهد شد:
‌الف ـ‌الحاق به مقاوله‌نامه تجديد نظر شده جديد از طرف يك كشور عضو به خودي خود از تاريخي كه مقاوله‌نامه جديد به مرحله اجرا وارد شود و‌صرف نظر از مفاد ماده 5 فوق متضمن انصراف فوري آن عضو از اجراي مقررات اين مقاوله‌نامه خواهد گرديد.
ب ـ از تاريخي كه مقاوله‌نامه تجديد نظر شده جديد به مرحله اجرا درآيد مسأله‌الحاق به مقاوله‌نامه حاضر منتفي خواهد بود.
2 ـ در هر حال مقررات مقاوله‌نامه حاضر به همين صورت در مورد اعضايي كه به آن ملحق شده و‌الحاق خود را به مقاوله‌نامه تجديد نظر شده اعلام‌نكرده باشند مجري خواهد بود.