عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

‌ماده 7 ـ

مدير كل دفتر بين‌المللي كار بايد طبق ماده 102 منشور ملل متحد اطلاعات كامل در خصوص كليه موارد‌الحاق و انصراف دول عضو كه بنا به‌مقررات مواد قبل در دفتر وي ثبت گرديده به دبير كل سازمان ملل متحد جهت ثبت ابلاغ نمايد.