عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

‌ماده 3 ـ

‌الحاق به اين مقاوله‌نامه به مدير كل دفتر بين‌المللي كار اطلاع داده و توسط مشاراليه به ثبت خواهد رسيد.