عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

‌ماده واحده ـ

‌الحاق دولت شاهنشاهي ايران به مقاوله‌نامه بين‌المللي شماره 105 در خصوص منع كار اجباري (1957) كه مشتمل بر يك مقدمه و10 ماده است تصويب مي‌شود.