عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1371/1/1

‌موافقتنامه نظام ترجيحي تجاري در ميان كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي

پيش‌گفتار:
‌دولتهاي كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي، امضاء‌كننده اين موافقتنامه، ‌
با رعايت اهداف منشور سازمان كنفرانس اسلامي، ‌در اجرا نمودن اهداف و مقررات موافقتنامه عمومي همكاريهاي اقتصادي و تجاري در ميان كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي،
‌با توجه به "‌برنامه كار" به منظور تحكيم همكاريهاي اقتصادي در ميان كشورهاي عضو كه در سومين اجلاس سران كنفرانس اسلامي تصويب شد،
‌با در نظر گرفتن "‌قطعنامه‌هاي كميته دائمي همكاريهاي اقتصادي و تجاري" (COMCEC) كه ايجاد يك نظام ترجيحات تجاري را به عنوان چارچوب‌مبادلات تجاري در ميان كشورهاي عضو توصيه مي‌نمايد،
‌با يادآوري اعلاميه قصد ايجاد نظام ترجيحات تجاري در ميان كشورهاي اسلامي، مصوب چهارمين اجلاس (COMCEC).
‌با آگاهي از نقش اساسي گسترش تجارت در ميان كشورهاي عضو، به عنوان نيروي محركه توسعه و ابزار مؤثر براي استفاده از منابع به بهترين وجه و‌وسيله‌اي عمده براي بهبود سطح زندگي مردم اين كشورها.
‌با در نظر گرفتن نيازهاي ويژه كشورهاي عضو كمترتوسعه‌يافته سازمان كنفرانس اسلامي،
‌با توجه به اين كه پراكندگي جغرافيايي كشورهاي عضو و اختلاف سطح رشد اين كشورها، مانع ايجاد يك نظام منطقه‌اي جامع براي آزادسازي تجاري‌گرديده است و نظام ترجيحات تجاري مناسبترين وسيله افزايش مبادلات تجاري در ميان آنها خواهد بود،
‌با اعتقاد به نقش اساسي‌اي كه بسط تجارت مي‌تواند در تحكيم و تكميل و همكاري اقتصادي بين كشورهاي عضو و در بهبود خودكفايي و همبستگي‌بيشتر در ميان آنها، داشته باشد. ‌
با تصميم به هماهنگ ساختن تلاشهاي انجام شده در چارچوب سازمان كنفرانس اسلامي در زمينه‌هاي گوناگون همكاريهاي اقتصادي، كه مستقيم و يا‌غير مستقيم به تجارت مربوط مي‌شود،
‌با عنايت به نياز كشورهاي اسلامي به توسعه بازارهاي خود همگام با آهنگ پيشرفت و افزايش ظرفيت جذب بازارهاي خود به ويژه به لحاظ سياستهاي‌حمايتي تجاري كشورهاي توسعه‌يافته.
‌با بذل توجه لازم به نظامهاي تجاري و تعهدات دوجانبه و چند جانبه هر يك از كشورهاي عضو.، ‌اين موافقتنامه را به عنوان حداقل پايه براي انطباق رفتارهاي ترجيحي در مبادلات تجاري ميان خودشان، و با اعلام اراده و آمادگي جهت به اجراء‌درآوردن مقررات اين موافقتنامه از طريق دستورالعملها، ترتيبات و جدول زماني براي مذاكرات، تصويب نمودند.